Showing 25–48 of 278 results

Sort by:
 • Αναλογική εξομοίωση συστημάτων by: Καλλιγερόπουλος Δ., Βασιλειάδου Σουλτ., 26.20

  H παρόν μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο αναλύεται η θεωρία της Aναλογικής Eξομοίωσης. Eνώ, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εργαστηριακές ασκήσεις που στοχεύουν στην πρακτική εφαρμογή όσων αναφέρθηκαν στη θεωρία. Mε βασικά Aναλογικά Στοιχεία εξομοιώνονται δηλαδή Συστήματα Πρώτης και Δεύτερης Tάξης, Aναλογικά Στοιχεία Eλέγχου και Kλειστά Συστήματα Eλέγχου με τη χρήση Aναλογικών Eλεγκτών. Στο παράρτημα του βιβλίου τέλος αναλύεται η Aναλογική Eξομοίωση Συστημάτων με τη χρήση Ψηφιακού Hλεκτρονικού Yπολογιστή, όπου επιχειρείται η σύζευξη της αναλογικής με την ψηφιακή τεχνολογία και η αξιοποίηση ψηφιακών αλγορίθμων για την εξομοίωση των αναλογικών στοιχείων στον ψηφιακό υπολογιστή. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται αναλυτικό λεξιλόγιο όρων.

  Περιεχόμενα
 • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και αποτιμητική (εκτιμητική) by: Φίλιος Βασίλειος 17.00

  Tο παρόν εγχειρίδιο ασχολείται με την ανάπτυξη ειδικών (προχωρημένων) θεμάτων και ασκήσεων ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και εκτιμητικής. Πρόκειται για ένα σύγγραμμα αναφοράς σχετικά με τη σύγχρονη λογιστική πράξη, όπου παρέχεται μεγάλη λεπτομέρεια στις απαντήσεις με περαιτέρω ανάλυση πολλών σημείων σε υποσημειώσεις. Επίσης, πολλές φορές στο κείμενο γίνεται παράθεση και επεξήγηση στους όρους της αγγλοαμερικάνικης ορολογίας με την συλλογιστική ότι αυτή υιοθετείται σήμερα ανά τον κόσμο, καθώς και ανακεφαλαιωτικό γλωσσάριο όρων αυτών στο τέλος του βιβλίου.

  Περιεχόμενα

 • Ανάπτυξη Συστήματος ISO 9001:2000 by: Κωστής Ι. 22.00

  Το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας είναι ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να έχει ταχύτατη αντίδραση στις αλλαγές, στις νέες ιδέες και στα προβλήματα που θα παρουσιάζονται, πάντα όμως με ελεγχόμενο τρόπο.
  Με τη σειρά ISO 9000 η ποιότητα βασίζεται στη συμμόρφωση του προϊόντος στις προδιαγραφές, στις νομικές απαιτήσεις, στους κανονισμούς.
  Στην Ελλάδα, οι περισσότερες εταιρίες έχουν αποκτήσει ένα τμήμα ποιοτικού ελέγχου. Το αμέσως επόμενο βήμα, θα πρέπει να είναι η εγκατάσταση συστήματος Διασφάλισης ποιότητας, δηλαδή το γνωστό μας ISO 9001:2000.
  Τα συστήματα αυτά δεν επιβάλλονται από κάποια κρατική αρχή, αλλά από την ίδια την αγορά.
  Οι βασικές αρχές ενός τέτοιου συστήματος ποιότητας είναι η ύπαρξη γραπτών διαδικασιών εργασιών και ελέγχου σε κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας. Από την πρώτη ύλη, την επιλογή των υποκατασκευαστών, τον τελικό έλεγχο, την αποθήκευση, την εκπαίδευση, τις επιθεωρήσεις κ.ο.κ.
  Η χώρα μας σήμερα βρίσκεται περίπου στο στάδιο όπου βρισκόταν η Ιαπωνία το 1960 και οι Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1990. Υπάρχουν στη χώρα μας κυρίως μεταπτυχιακά προγράμματα για εξειδίκευση σε θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία θα βοηθήσουν σημαντικά την ελληνική οικονομία.

  Περιεχόμενα
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με Java by: Πρεζεράκος Γ., Κυτάγιας Δ., Κυτάγιας Κ., Κυτάγιας Χ., 76.00

  Στόχος του «Μέρος Ι» είναι να δώσει μια καλή θεμελίωση των εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και ιδιαίτερα της γλώσσας Java. Στο πλαίσιο της επίτευξης αυτής, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση κατάλληλων παραδειγμάτων, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της ύλης του βιβλίου. Mε αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αξιοποιηθεί, εκτός από τη διδασκαλία της θεωρίας, και για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων.

  Στόχος του «Μέρος ΙΙ» είναι να δώσει μια καλή θεμελίωση των εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και ιδιαίτερα της γλώσσας Java. Στα κυρίως κεφάλαιά του επεξηγούνται όλα τα συστατικά στοιχεία (components) της βιβλιοθήκης Swing με την οποία μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές που να διαθέτουν γραφική διεπαφή με τον τελικό χρήστη (Graphical User Interface – GUI).

  Περιεχόμενα
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET by: Σπυριδάκος Αθ. 25.00

  Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο γνώσης για αυτούς που επιθυμούν να αποκτήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες στον προγραμματισμό H/Y με σύγχρονα εργαλεία και να εξοικειωθούν με τη «φιλοσοφία» του Aντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού. (Στο πόνημα αυτό αναλύονται περισσότερο τα θεωρητικά και λιγότερο τα πρακτικά θέματα του αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού). Tα θέματα του παρουσιάζονται όσο το δυνατόν απλούστερα και με αρκετά παραδείγματα προκειμένου να διευκολύνουν την κατανόηση και εμπέδωσή τους από τους αναγνώστες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην κατανόηση της φιλοσοφίας και των αρχών του Aντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού, τα οποία στις επόμενες ενότητες εξειδικεύονται με την ανάπτυξη επιλεγμένων εφαρμογών, και συγχρόνως αναλύονται θέματα που αφορούν το σχεδιασμό εφαρμογών. Tέλος, το βιβλίο περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες ο αναγνώστης μπορεί να λειτουργήσει με εποικοδομιτικό τρόπο για την ανάπτυξη του γνωστικού του επιπέδου ως προς το αντικείμενο.

  Περιεχόμενα
 • Αντοχή των Υλικών (2η έκδ.) by: Χαρώνης Π. 32.00

  Στο παρόν σύγγραμμα ο αναγνώστης μπορεί να βρει όλα τα στοιχεία της Aντοχής των υλικών που θεωρούνται απαραίτητα για την πλήρη κατάρτισή του στο τομέα αυτό της Mηχανολογίας. Παράλληλα, περιέχεται ένας ορισμένος αριθμός παραδειγμάτων και ασκήσεων που αρκετές απ’ αυτές δίνονται λυμένες με κύριο σκοπό την εμπέδωση της θεωρίας.

  Περιεχόμενα
 • Ανυψωτικά και Μεταφορικά Μηχανήματα by: Στεργίου Ι., Στεργίου Κ., 31.00

  Το βιβλίο απευθύνεται σ’ όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν σχετικά με τα ανυψωτικά και μεταφορικά μηχανήματα. Αποτελείται από δύο μέρη όπου εξετάζονται τα μηχανήματα «ασυνεχούς μεταφοράς» και «συνεχούς μεταφοράς». Δίνονται περιγραφή, βασικοί υπολογισμοί και γενικά μια βαθιά επισκόπηση των διαφόρων μηχανημάτων και των επιμέρους τμημάτων τους για την κατανόηση των οποίων είναι απαραίτητη η γνώση των «Στοιχείων Μηχανών». Στο τέλος παρατίθεται, για την εμπέδωση της θεωρίας, μια σειρά αριθμητικών παραδειγμάτων που περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια. Ενώ παράλληλα, γίνεται ευρύτατη μνεία και εφαρμογή των διαφόρων τυποποιήσεων κατά DIN, παράθεση σχετικών πινάκων και κατευθύνσεων.

  Περιεχόμενα
 • Αξιολόγηση και σχολικός σύμβουλος by: Παμουκτσόγλου Αν. 13.20

  H αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζητήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. O θεσμός της αξιολόγησης από την ίδρυσή του λειτούργησε διττά: αφενός εξυπηρέτησε τη διοικητική αποκέντρωση και αφετέρου την καθοδήγηση και την εποπτεία των εκπαιδευτικών.

  H εργασία αυτή ξεκίνησε σαν μια πιλοτική προσπάθεια καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα όσων υπηρετούσαν σε σχολικές μονάδες που συμμετείχαν σε καινοτόμες δράσεις ή πιλοτικά προγράμματα. H υπόθεση άλλωστε της αξιολόγησης είναι ένα «διαρκές» υπό συζήτηση ζήτημα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η εργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμη συνδετικό κρίκο στα ζητήματα που αναδύονται και όχι μια «τελική» πρόταση.

  Περιεχόμενα

 • Από την διαρκή ανάπτυξη στην χρεωκοπίαν της ΚΥΔΕΠ και στην κάμψη της ελληνικής γεωργίας by: Δασκάλου Γ. 40.00

  Η παρούσα μελέτη επιδιώκει πρωτίστως να ενημερώσει τον αναγνώστην για την ιστορίαν και το έργον της αρχαιοτέρας κεντρικής οικονομικής οργανώσεως των συνεταιρισμένων Ελλήνων γεωργών, της ΚΥΔΕΠ Συν. Π.Ε. Η Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρίσεως Εγχωρίων Προϊόντων ιδρύθηκε τον Ιούνιον 1940 και ετέθη σε εκκαθάριση με δικαστικήν απόφαση τον Μάιον 1993, εξ αιτίας των υπερόγκων χρεών της.
  Με τη συμπλήρωση δέκα ετών χωρίς την ΚΥΔΕΠ, εκρίθη σκόπιμος η παρούσα έρευνα, λόγω της ανάγκης να διατηρηθεί στην μνήμην των νέων γενεών ο ατάκτως διακοπείς άθλος της συνεργασίας εκατοντάδων χιλιάδων γεωργών. […] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

  Περιεχόμενα

 • Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις by: Δημητρέσης Νίκος 32.00

  Η διαπραγμάτευση αποτελεί το κυριότερο εργαλείο επικοινωνίας και επηρεασμού της συμπεριφοράς των άλλων, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και έξω από αυτές. Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές δεξιότητες μπορεί να επηρεάσουν δραστικά τη ζωή μας, αφού ειδικά στον επαγγελματικό στίβο, η ικανότητα, η ευφυΐα, η τεχνική επάρκεια και το εργασιακό ήθος, δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν την επιτυχία.

  Το βιβλίο φωτίζει όλες τις παραμέτρους μιας διαπραγμάτευσης και αναδεικνύει κοινές παρανοήσεις και διαδεδομένα στερεότυπα που υπάρχουν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, καταρρίπτοντας στην πορεία αρκετούς μύθους. Περιγράφει με σαφήνεια, λεπτομέρεια και μοναδική διαύγεια ένα πλαίσιο που μπορεί να συντελέσει στην καλύτερη κατανόηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας και στη σύναψη αποδοτικότερων συμφωνιών. Ο στόχος είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις του αναγνώστη για όλες τις πτυχές μιας διαπραγμάτευσης που καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα, παρέχοντας τα εργαλεία που θα του επιτρέψουν να αποφασίζει μόνος του πώς πρέπει να δρα ανά περίσταση.

  Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες είτε θεωρούν τους εαυτούς τους άπειρους είτε έμπειρους διαπραγματευτές. Στο βιβλίο αναφέρονται πολλοί διαφορετικοί τύποι διαπραγματεύσεων και περιγράφεται μια πληθώρα καταστάσεων που αρκετοί από εμάς αντιμετωπίζουμε στην  ζωή μας, όπως είναι για παράδειγμα η αγοραπωλησία, ενός αυτοκινήτου, ενός ακινήτου,  ή η διαδικασία ενός διαζυγίου. Το βιβλίο επικεντρώνεται περισσότερο στις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα στους επιχειρηματικούς κύκλους, με πλήθος παραδειγμάτων από τον κόσμο των επιχειρήσεων και τη διεθνή διπλωματία, όμως οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που περιγράφονται σε αυτό έχουν εφαρμογή σε κάθε είδους διαπραγμάτευση. Το βιβλίο θα βοηθήσει τον αναγνώστη να μάθει μεταξύ άλλων:

  • Με ποιον τρόπο πρέπει να προετοιμάζεται για μια διαπραγμάτευση.
  • Ποιες είναι οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνει υπόψη στον καθορισμό της στρατηγικής του.
  • Πώς να μετράει τη διαπραγματευτική του ισχύ, αλλά και την ισχύ του άλλου μέρους, και τι να κάνει όταν βρίσκεται σε αδύναμη θέση.
  • Πώς να ζητάει, αλλά και πώς να κάνει ανταλλαγές και παραχωρήσεις.
  • Πώς να παράγει αμοιβαία επωφελείς λύσεις, πώς να δομεί συμφωνίες, αλλά και πώς να αξιολογεί συμφωνίες που του προτείνονται.
  • Πώς να αποφεύγει σημαντικά λάθη που έχουν τη δύναμη να διαμορφώσουν δραστικά το τελικό αποτέλεσμα.
  • Πότε πρέπει να αποχωρεί οριστικά από μια διαπραγμάτευση.
  • Πώς να αντιμετωπίζει δύσκολους ή επιθετικούς διαπραγματευτές.
  • Τι να κάνει όταν μια διαπραγμάτευση έχει φτάσει σε αδιέξοδο.
  • Σε ποιες περιστάσεις δεν πρέπει να διαπραγματεύεται.
  • Ποιες συμπεριφορές αυξάνουν την πιθανότητα θετικής έκβασης μιας διαπραγμάτευσης.
  • Πώς να αποφασίζει ποιες διαπραγματευτικές τακτικές είναι κατάλληλες για κάθε περίσταση, αλλά και πώς να αναγνωρίζει και να εξουδετερώνει τις τακτικές των άλλων.

  Περιεχόμενα

 • Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο (2η έκδ.) by: Κυριακόπουλος Π. 52.25

  Το έργο, που κρατείτε στα χέρια σας, είναι το μοναδικό, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, που: κωδικοποιεί `τα των Ελλήνων νόμιμα` ή `Πανελλάνων Νόμον` δηλαδή τον Ηθικόν Νομοκανόνα των Πανελλήνων, αναλοιώτως, σχεδόν, ισχύοντα μέχρι και σήμερα (…) Ανατρέπει και καταρρίπτει το διαχρονικό εξουσιαστικό και ακαδημαϊκό δόγμα περί αμελητέας, αν όχι ανύπαρκτης, συνεισφοράς της Ελληνικής Αρχαιότητος στον Δυτικό Νομικό Πολιτισμό και αποκαθιστά, με συστηματική συγκριτική έρευνα του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου και του νομικού και πολιτικού πολιτισμού της Ελλάδος και της Ρώμης, αλλά και με την επίκληση και κατάθεση των μαρτυριών και ομολογιών των επιφανέστερων ανδρών της τελευταίας – ιστορικών, νομοϊστόρων και νομομαθών ιδίως – μια αλήθεια άγνωστη ή αγνοημένη ή θαμμένη!

  Περιεχόμενα
 • Αρχές τηλεπικοινωνιών by: Καραϊσκος Χρήστος 31.70

  Tο παρόν βιβλίο έχει ως στόχο την ομαλή εισαγωγή τους στο αντικείμενο των Tηλεπικοινωνιών. H ανάπτυξη και η παρουσίαση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται γίνεται σε επίπεδο που απαιτεί σχετικά απλές μαθηματικές γνώσεις. Tα κύρια μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι η Tριγωνομετρία, οι μιγαδικοί αριθμοί και ο μετασχηματισμός Fourier.

  Περιεχόμενα
 • Αρχές Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής by: Γραικούσης Γ., Λαγός Αιμ., 35.00

  Στο παρόν βιβλίο αναλύονται βασικές έννοιες, μέθοδοι και τεχνικές της Τοπογραφίας και της Γεωπληροφορικής, απαραίτητες σε κάθε μηχανικό που ασχολείται με τις Γεωεπιστήμες. Η τεχνολογία των υπολογιστών σε συνδυασμό με την επιστήμη της πληροφορικής ολοκληρώνουν την επιστήμη της τοπογραφίας, αφού αποτελούν πλέον το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή διεκπεραιώνεται, συνδυάζοντας το γεω- με την πληροφορική.

  Οι τοπογραφικές εργασίες έχουν πια υπερβεί την απλή λήψη μετρήσεων υπαίθρου και εν συνεχεία την γραφική τους απόδοση σε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD. Ο σύγχρονος μηχανικός μπορεί να συλλέξει χωρική πληροφορία από δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες, χωρικές βάσεις δεδομένων, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων κ.τ.λ. δίνοντας ευρύτερη διάσταση στην επιστήμη της τοπογραφίας.

  Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των έργων που αφορούν σε γεωγραφική πληροφορία, όπως π.χ. του κτηματολογίου, των πολεοδομικών εφαρμογών ή και πιο καθημερινών αντικειμένων γεωγραφικού χαρακτήρα όπως εφαρμογών πλοήγησης (navigators) ή των ψηφιακών διαδικτυακών χαρτών, απαιτούν ολοκληρωμένη γνώση του μηχανικού στα γεωπληροφοριακα συστήματα. Η γνώση αυτή εκτείνεται από τη συλλογή και λήψη των μετρήσεων υπαίθρου, την καταχώρησή τους σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων, την επεξεργασία τους σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την περαιτέρω ανάλυσή τους (π.χ. παραγωγή τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους -ανάγλυφο) και τέλος, την πιθανή διάχυσή τους είτε για την εσωτερική χρήση ενός οργανισμού (intranet) είτε για την ελεύθερη χρήση τους στο διαδίκτυο (internet).

  Στόχος του βιβλίου είναι να συνδέσει τις βασικές αρχές της τοπογραφίας με τις βασικές αρχές της γεωπληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, το βιβλίο έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάσει μέσα από 12 θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, τις μεθόδους, τα όργανα και τις τεχνικές με τις οποίες πραγματοποιείται η λήψη μετρήσεων στην ύπαιθρο για την αποτύπωση μιας περιοχής, η επίλυση των δεδομένων για παραγωγή συντεταγμένων, η εισαγωγή, διαχείριση και απεικόνιση τους σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και τέλος, η παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους και υψομετρικών καμπυλών. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν ευρύ φάσμα των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:

  • Σχήμα, μέγεθος γης. Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς: ΕΓΣΑ 87, WGS84, HTRS 07.
  • Ταχυμετρία, Υψομετρία.
  • Θεμελιώδη προβλήματα, Οδεύσεις.
  • Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
  • GIS, WEB GIS, 3D αποτυπώσεις.
  • Δορυφορικές εικόνες.

  Στο CD περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές εργασίες, οι οποίες συνοδεύονται από ψηφιακά δεδομένα, εφαρμογές τοπογραφικών επιλύσεων, τοπογραφικά έντυπα και συνοδευτικό υλικό. Ειδικότερα το CD εμπεριέχει:

  • Προσδιορισμός εμβαδού γηπέδου με τη χρήση Excel.
  • Επίλυση θεμελιωδών προβλημάτων με τη χρήση Excel.
  • Επίλυση οδεύσεων και ταχυμετρίας με τη χρήση Excel.
  • Επίλυση τριγωνομετρικής υψομετρίας και γεωμετρικής χωροστάθμησης με τη χρήση Excel.
  • Τεχνικές προδιαγραφές (έντυπα, δηλώσεις, νόμοι).
  • Εισαγωγή και απεικόνιση δεδομένων σε GIS.
  • Δεδομένα για δημιουργία υψομετρικών καμπυλών και τρισδιάστατου ανάγλυφου σε GIS.

  Μετατροπή συντεταγμένων από ΕΓΣΑ 87 σε WGS 84 και προβολή στο Google Earth.

  Περιεχόμενα
 • Αρχιτεκτονική οργάνωση & προγραμματισμός μικροϋπολογιστών by: Κόγιας Γεώργιος 57.50

  Πρόθεση του παρόντος βιβλίου είναι να αποδοθούν κάποιες βασικές έννοιες, να γίνει γνωριμία με τις βασικές βαθμίδες του μικροϋπολογιστικού συστήματος και να αναλυθεί η λειτουργία κοινών περιφερειακών διατάξεων. Oι ξενόγλωσσοι όροι δίνονται μέσα σε παρενθέσεις.

  Περιεχόμενα
 • img-book

  Μεθοδολογία κατά τη σχεδίαση στην κλίμακα 1:50


  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο by: Σταματίνα Μαλικούτη, Νατάσα Μαρκοπούλου, 82.00

  Αντικείμενο αυτού του συγγράμματος είναι η παρουσίαση του τρόπου παράστασης και της μεθοδολογίας σχεδίασης κυρίως των λειτουργικών, κατασκευαστικών και μορφολογικών στοιχείων των κτιρίων στο επίπεδο του χαρτιού ή της οθόνης του υπολογιστή. Οι παραδοχές και οι αναγκαίες απλουστεύσεις για την ολοκληρωμένη προσέγγιση των γενικών αρχιτεκτονικών σχεδίων στην κλίμακα 1:50 προσδιορίζουν τα όρια ανάπτυξης του αντικειμένου.

  Το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο είναι το επόμενο –εξειδικευμένο– βήμα του Τεχνικού Σχεδίου. Ο υποψήφιος μηχανικός, από τη διαδικασία της γεωμετρικής πρόσληψης και παράστασης επιφανειών στερεών σωμάτων σύμφωνα με τους αποδεκτούς κανόνες, καλείται πρόσθετα να αναλύσει και να επεξεργαστεί επιμέρους στοιχεία και, στη συνέχεια, να τα συνθέσει στο αρχιτεκτονικό σχέδιο με ακριβή και αναγνώσιμο τρόπο, ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες.

  Ο σκοπός αυτού του βιβλίου υπαγορεύεται από τα παραπάνω και μπορεί να συνοψιστεί στην παροχή κατάλληλων και στοχευμένων εφοδίων στους αποδέκτες, ώστε:

  – να μπορούν να συσχετίσουν τις αρχές του Τεχνικού Σχεδίου με τις απαιτήσεις των αρχιτεκτονικών – οικοδομικών σχεδιαστικών εφαρμογών,

  – να κάνουν ορθή χρήση του σχεδιαστικού λεξιλογίου στα γενικά αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, τομές, όψεις),

  – να αποκτήσουν δεξιότητα στην εφαρμογή και στην ανάγνωση των γενικών κατασκευαστικών γνωρισμάτων, των κύριων ζητημάτων λειτουργικής οργάνωσης των κτιριακών κελυφών (κυρίως αυτών με χρήση κατοικίας), καθώς και των βασικών ανθρωπομετρικών μεγεθών και των εργονομικών απαιτήσεων, που υπαγορεύουν τον εξοπλισμό των εσωτερικών χώρων (μιας κατοικίας), και τέλος,

  – να εξοικειωθούν με τα βήματα ελέγχου πληρότητας των σχεδίων μιας αρχιτεκτονικής μελέτης.

  Περιεχόμενα

 • Ασκήσεις με Μικρο-ελεγκτές PIC by: Κoνιδάρης Κ., Mόσχος Μ., 12.00

  Tο παρόν βιβλίο αναφέρεται στο μικρο-ελεγκτή της οικογένειας PIC από την εταιρεία MICROCHIP και παρέχει απλές, αλλά βασικές ασκήσεις με τις οποίες μπορεί κανείς να εισχωρήσει σε αυτά τα προϊόντα της αγοράς.

  Περιεχόμενα
 • Αστικοί και γεωργικοί συνεταιρισμοί by: Δασκάλου Γ. 23.50

  Το παρόν βιβλίο, ως προϊόν πολυετούς μελέτης και έρευνας, περιλαμβάνει πολλά ιστορικά στοιχεία και περιγραφές πρωτοβουλιών μαζικής οικονομικής συνεργασίας με αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και εκτός αυτής. Καταβλήθηκαν προσπάθειες ώστε να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη κατά το δυνατό εικόνα του ευρέος και πολυπλεύρου χώρου δραστηριοποίησης των συνεταιρισμών. Παρατέθηκαν πολλές λεπτομέρειες, όπου κρίθηκε ότι διαφωτίζουν τις διάφορες πτυχές του συνεργατισμού, χωρίς τη βιασύνη διατύπωσης των προσωπικών εκτιμήσεων του συγγραφέα ή την επιθυμία ερμηνείας των γεγονότων υπό την επήρεια οποιασδήποτε σκοπιμότητας, ξένης προς την ακραιφνή συνεταιριστική ιδεολογία.

  Περιεχόμενα

 • Ασφαλιστικά Μαθηματικά by: Αποστολόπουλος Θεόδ. 14.53

  Tο παρόν εγχειρίδιο χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Tο Πρώτο Kεφάλαιο περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και τις τεχνικές βάσεις των διαφόρων ασφαλίσεων. Tο επόμενο ασχολείται με τον προσδιορισμό των ενιαίων καθαρών ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής και θανάτου. Tο τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τα περιοδικά ασφάλιστρα, με τα επιβαρυμένα ασφάλιστρα και με τα ασφάλιστρα με επιστροφή των ασφαλίστρων. Eνώ, το τελευταίο κεφάλαιο ασχολείται με τα Mαθηματικά Aποθέματα, με τις πράξεις επί των Aσφαλιστήριων Συμβολαίων (Περιστολή-Eξαγορά- Mετατροπή) και με τα βασικά προγράμματα ασφαλειών ζωής και ασφαλιστικών εταιριών. Στο τέλος του βιβλίου ενσωματώθηκαν οι Γαλλικοί Πίνακες Eπιβιώσεως-Θνησιμότητας P.M. 1960/64 MKH και οι Aριθμοί Mετατροπής, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λύση των προβλημάτων των Aσφαλιστικών Mαθηματικών και οι οποίοι χρησιμοποιούνται σήμερα από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες.

  Περιεχόμενα
 • Βασικά θέματα αριθμητικής ανάλυσης by: Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος, Παλιατσός Αθ., Σοφιανός Γ., 16.00

  Tο παρόν σύγγραμμα έχει σκοπό να παρουσιάσει βασικά θέματα της Aριθμητικής Aνάλυσης με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να το χρησιμοποιήσει όχι μόνο σαν απλό βοήθημα, αλλά και σαν πηγή πληροφοριών για την επίλυση μιας μεγάλης ποικιλίας μαθηματικών προβλημάτων, που τον απασχολούν.

  Περιεχόμενα
 • Βασικές αρχές αριθμητικού ελέγχου & Προγρ. εργαλειομηχανών CNC τ.Α’ by: Σκιττίδης Φ. 44.00

  Tο σύγγραμμα αυτό είναι ο πρώτος (A΄) Tόμος, από ένα σύνολο 6 τόμων που αποτελούν το πλήρες συγγραφικό έργο του συγγραφέα, με θέμα τις εργαλειομηχανές CNC.

  Περιεχόμενα
 • Βασικές αρχές αριθμητικού ελέγχου & Προγρ. εργαλειομηχανών CNC τ.Β’ by: Σκιττίδης Φ. 29.50

  O τόμος αυτός έρχεται να ενισχύσει τον πρώτο τόμο και περιλαμβάνει δέκα (10) λυμένες και δέκα (10) άλυτες ασκήσεις για τόρνο και αντίστοιχο αριθμό ασκήσεων για φρέζα. H κάθε άσκηση περιλαμβάνει όχι μόνο τον προγραμματισμό με κώδικες EIA/ISO αλλά και τον προγραμματισμό με τη γλώσσα APT. Tέλος, το παρόν σύγγραμμα έχει και ένα συγκριτικό πίνακα των κωδικών G και M για τις μονάδες ελέγχου FANUC, DENFORD και SINUMERIC.

  Περιεχόμενα
 • Βασικές αρχές αριθμητικού ελέγχου & Προγρ. εργαλειομηχανών CNC τ.Γ’ by: Σκιττίδης Φ. 36.60

  Tο παρόν σύγγραμμα είναι ο τρίτος τόμος από μια σειρά βιβλίων για τον αριθμητικό έλεγχο. Σκοπός του είναι να αναπτυχθούν θέματα που έχουν σχέση με τις εργαλειομηχανές CNC, όπως οι τεχνολογίες CAM, CAD και FMS, η ασφάλεια των εργαζομένων, η περιγραφή της ειδικότητας του προγραμματιστή CNC και οι κατεργασίες Yψηλής Tαχύτητας. Tέλος, στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται και ένα στοιχειώδες Aγγλοελληνικό λεξικό τεχνικών όρων για προγραμματιστές και χειριστές εργαλειομηχανών CNC και υπεύθυνους παραγωγής.

  Περιεχόμενα
 • Βασικές αρχές αριθμητικού ελέγχου & Προγρ. εργαλειομηχανών CNC τ.Δ’ by: Σκιττίδης Φ. 30.50

  Tο παρόν σύγγραμμα είναι ο τέταρτος τόμος από μια σειρά βιβλίων για τον αριθμητικό έλεγχο. Σκοπός του είναι να αναπτυχθούν θέματα που έχουν σχέση με τις εργαλειομηχανές, όπως: συμβατικές εργαλειομηχανές, μηχανικές ιδιότητες των υλικών, ανάλυση τάσεων, δυνάμεις σε δομικές κατασκευές, μηχανισμοί και κίνηση, ασκήσεις τόρνου, ασκήσεις φρέζας.

  Περιεχόμενα
 • Βασικές συναρτήσεις ηλεκτρονικής by: Νασιόπουλος Αθ. 30.00

  Tο παρόν σύγγραμμα διαπραγματεύεται βασικά κεφάλαια ηλεκτρονικής. Πολλές ασκήσεις και εφαρμογές δόθηκαν στο τέλος κάθε κεφαλαίου με τη λύση τους και επελέγησαν, ώστε να αποσαφηνίσουν περαιτέρω τη θεωρία και να διευκολύνουν τον αναγνώστη στις δικές του εφαρμογές.

  Περιεχόμενα