Showing 49–72 of 263 results

Sort by:
 • Γενικά Μαθηματικά by: Βρυζίδης Λάζαρος, Σάσσαλος Σπυρίδων, Μακρυγιάννης Αριστείδης, 62.00

  Άλγεβρα – Αναλυτική γεωμετρία – Διαφορικός λογισμός – Ολοκληρωτικός λογισμός

 • Γενική λογιστική (5η έκδ.) by: Βούλγαρη-Παπαγεωργίου Ευμορφία 30.00

  Tο βιβλίο ασχολείται με θέματα Γενικής Λογιστικής και λογαριασμών τάξεως, τα οποία αναπτύσσονται σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (E.Γ.Λ.Σ.), τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και τη φορολογική νομοθεσία. Επίσης, κάθε κεφάλαιο εμπεριέχει πολλά παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση και ασκήσεις, που βοηθούν στην εμπέδωση της θεωρίας.

  Περιεχόμενα

 • Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική τ.Α’ by: Φίλιος Βασίλειος 60.00

  περιέχονται περισσότερες από 500 λυμένες ασκήσεις

 • img-book

  για μια σύγχρονη και λειτουργική Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, υπό το φως των εξελίξεων του 21ου αιώνα


  Δημόσια Διοίκηση by: Ντάνος Αναστάσιος 23.00

  Στα πλαίσια της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, υπό το βάρος των νέων δημοσιονομικών δεδομένων, η δημόσια διοίκηση καλείται να μετασχηματισθεί σε όχημα επίτευξης των νέων μνημονιακών στόχων. Αναγνωριζόμενη από την πλειοψηφία της κοινής γνώμης ως «ο μεγάλος ασθενής» και έχοντας ήδη, σε μεγάλο βαθμό, αφομοιώσει την είσοδο των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία της, η ελληνική δημόσια διοίκηση φαίνεται να ακροβατεί ανάμεσα σε θεσμούς νεοεισερχόμενους, όπως αυτούς της κινητικότητας και διαθεσιμότητας του έμψυχου δυναμικού της, των μηχανισμών ελέγχου και της προσπάθειας αποτίναξης του γραφειοκρατικού παρελθόντος της.

  Στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται η σκιαγράφηση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης υπό τα νέα δεδομένα, η αποτύπωση των νέων θεσμών και η αξιολόγησή τους μέσα από το πρίσμα των αρχών της νομιμότητας και του κράτους δικαίου. Αν και η ελληνική δημόσια διοίκηση φαίνεται να «αλλάζει δέρμα», μέσα από επώδυνες και συχνά εξαναγκαστικές διαδικασίες, μένει η τελική αξιολόγηση των πεπραγμένων στη διάθεση του χρόνου, δεδομένου ότι, υπό τις μνημονιακές συγκυρίες που έχουν αλλάξει άρδην την ελληνική πραγματικότητα, η όποια ασφαλής εκτίμηση φαντάζει παρακινδυνευμένη.

  Υπό τα προαναφερθέντα δεδομένα επιχειρείται ο προσδιορισμός της εννοιολογικής διάστασης της δημόσιας διοίκησης, η αποτύπωση των βασικών αρχών που τη διέπουν, η διάρθρωσή της και η προβολή της εξελικτικής πορείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της μετάβασης από το πρόγραμμα Καποδίστρια, στον Καλλικράτη.

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσίαση των νεοσύστατων, στην πλειοψηφία τους, μηχανισμών ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, η κριτική αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η παρουσίαση των αρμοδιοτήτων και του έργου των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα διασφάλισης της διαφάνειας  και της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης, αλλά και προστασίας των δικαιωμάτων των διοικουμένων.

  Τέλος, γίνεται αναφορά στους νέους θεσμούς της κινητικότητας και διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και επιχειρείται μια αξιολογική επισκόπησή τους, υπό το πρίσμα των συνταγματικών και διοικητικών αρχών που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης. Το εν λόγω θέμα διανθίζεται με πρόσφατες νομολογιακές απόψεις, καταδεικνύοντας το μείζον ζήτημα της βλαπτικής μεταβολής των εργασιακών σχέσεων στον δημόσιο τομέα και της παραβίασης των αρχών της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας.

  Περιεχόμενα

 • Διαχείριση έργων (3η έκδ.) by: Κοκκόσης Απόστολος 23.85

  Η τρίτη έκδοση του παρόντος βιβλίου αποτελεί τη συνέχεια της πρώτης (2005) και της δεύτερης έκδοσης (2011) που αναφέρονται στη διαχείριση έργων. Στην τρίτη έκδοση λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι εξελίξεις της τεχνολογίας, οι περιβαλλοντικές παράμετροι που εντάσσονται και δημιουργούν ένα νέο μοντέλο στη διαμόρφωση της διαχείρισης έργων. Το νέο περιβάλλον διαχείρισης έργων διαφοροποιείται λιγότερο ή περισσότερο σε σύγκριση με την υπάρχουσα κλασσική μεθοδολογία διαχείρισης έργων. Επίσης τα τελευταία χρόνια διαγράφεται μια τάση, η επιλογή των διαχειριστών έργων από τους οργανισμούς να στηρίζεται περισσότερο στην εμπειρία και λιγότερο στις διάφορες πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς, όπως PMI, PRINCE2 κ.ά. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τρία νέα κεφάλαια που σε συνδυασμό με τις σημαντικές βελτιώσεις στα υπάρχοντα κεφάλαια της δεύτερης έκδοσης ανταποκρίνονται καλλίτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις της διαχείρισης έργων.

  Το βιβλίο αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα απόκτησης του απαραίτητου υποβάθρου γνώσεων έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιτυχής αντιμετώπιση των απαιτήσεων για τη διαχείριση ενός έργου. Οι γνώσεις αυτές κρίνεται απαραίτητο, να αποκτηθούν από άτομα που διαχειρίζονται έργα, όπως π.χ. διευθυντές, μηχανικοί, επιστήμονες, στελέχη του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, ερευνητές, φοιτητές κ.ά, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις διαχείρισης ενός έργου. Εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η  ορθολογιστική χρήση των διαθέσιμων οικονομικών, ανθρώπινων και περιβαλλοντικών πόρων κάνει επιτακτική την ανάγκη χρήσης των απαραίτητων δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου ικανοποιώντας πλήρως τις προδιαγραφές του έργου.

  Στο βιβλίο γίνεται μια εκτενής εισαγωγή στη διαχείριση έργων. Αναφέρονται οι δεξιότητες, οι πρακτικές και οι διαδικασίες που ισχύουν στα περισσότερα έργα, και οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι γενικά αποδεκτές. Γενικά αποδεκτές δεν σημαίνει ότι οι γνώσεις, τα εργαλεία και οι πρακτικές που περιγράφονται είναι ή θα πρέπει να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλα τα έργα.

  Περιεχόμενα

   

 • Διεθνές Marketing by: Σαμαντά Ειρήνη 20.00

  Πρόλογος
  Το Παγκόσμιο και Διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν σήμερα oι επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Η παγκοσμιοποίηση, η εκρηκτική αύξηση του εμπορίου και του ανταγωνισμού και η τεχνολογική μεταβολή είναι δυνάμεις που συνοδεύουν τις δραματικές αλλαγές. Το αποτέλεσμα είναι η παγκόσμια αγορά να συρρικνώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης αναφέρεται στη συνένωση των εθνικών αγορών, οι οποίες, ήταν ιστορικά διακριτές και ξεχωριστές μεταξύ τους, σε μία τεράστια αγορά. Οι αναδυόμενες παγκόσμιες τάσεις και προκλήσεις της νέας οικονομίας έχουν επιφέρει την όξυνση του ανταγωνισμού, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα στις επιχειρήσεις.
  Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός έχει οδηγήσει έναν μεγάλο αριθμό οικονομικών μονάδων να αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους και να προστατεύσουν την θέση τους στην αγορά. Ουσιαστικό κίνητρο εξόδου μίας επιχείρησης στις ξένες αγορές είναι η ανάγκη απεγκλωβισμού της από τα στενά πλαίσια της εγχώριας αγοράς. Ιδιαίτερα, όταν η επιχείρηση διαθέτει ικανοποιητική εμπειρία στον τομέα του διεθνούς marketing αποτελεί μία από τις διαδικασίες που την καθιστούν πραγματικά ανταγωνιστική και έχει άμεσα αποτελέσματα στην οικονομική της ανάπτυξη και ισχυροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το βιβλίο αναλύει τον τρόπο λήψης αποφάσεων διεθνοποίησης μιας επιχείρησης και περιγράφει τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις διεθνείς δραστηριότητες της. Εξετάζονται οι πηγές πληροφοριών από πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία ενός Διεθνούς Συστήματος Πληροφοριών Marketing, περιγράφονται οι εναλλακτικές στρατηγικές διείσδυσης σε ξένες αγορές και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Αναλύονται οι στρατηγικές που αφορούν το προϊόν, την τιμολόγηση, τα δίκτυα διανομής και την προβολή και επικοινωνία για τις διεθνείς αγορές.
  Η πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας θα προέλθει μόνο μέσα από τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας ιδιαίτερα των βιομηχανικών επιχειρήσεων, η οποία με τη σειρά της δεν μπορεί να στηρίζεται παρά στον τεχνολογικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό τους και στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Συνεπώς, το θέμα της διεθνοποίησης είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένο για τη χώρα μας, η οποία έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλή εξαγωγικό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Περιεχόμενα

 • Διεθνής λογιστική: τα πλαίσιά της. International Accounting: its frameworks τ.Α’ by: Φίλιος Βασίλειος 12.50

  To πόνημα αυτό απευθύνεται κυρίως σε λογιστές που επιζητούν να ενσωματώσουν στην επαγγελματική τους γνώση κάθε εξέλιξη στον κλάδο που απασχολούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα προσέλευσής τους, η οποία μπορεί να βελτιώσει τη δυνατότητά τους να εκτελούν τη λειτουργία τους στην κοινωνία που ζουν. Aυτή τη νέα γνώση προσπαθούν να την προσαρμόσουν στις πολιτικές και πολιτιστικές απαιτήσεις της χώρας τους. Nέες λογιστικές επινοήσεις γίνονται σε διάφορα μέρη του κόσμου κατά καιρούς και, εάν αυτές έχουν δυνατότητα εφαρμογής σε άλλες χώρες, είναι σωστό να υποδεικνύονται τρόποι για διευκόλυνση της διεθνούς ροής των λογιστικών εννοιών και μεθόδων.

  Περιεχόμενα

 • Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 3η Βιομηχανική Επανάσταση by: Κυριαζόπουλος Π., Τερζίδης Κωνσταντίνος, 28.00

  Tο παρόν πόνημα αποτελεί ένα συστηματικό οδηγό για την ίδρυση και λειτουργία μιας Μικρομεσαίας επιχείρησης. Απευθύνεται σε δυνητικούς νέους επιχειρηματίες με όραμα, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα ειδικά προβλήματα του μάνατζμεντ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φιλοδοξεί να τους μεταδώσει τις εξειδικευμένες γνώσεις οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την επιτυχή μετουσίωση του οράματός τους σε πράξη.

  Περιεχόμενα

 • Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα (2η έκδ.) by: Γιαννακόπουλος Διον., Παπουτσής Ι., 30.00

  Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών καθιστούν πολύ γρήγορα ξεπερασμένα ή έστω ανεπίκαιρα σημαντικά στοιχεία αυτής της τεχνολογίας, από τα απλά εξαρτήματα των Η/Υ, το λογισμικό και τα μέσα ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων μέχρι και τα σχετικά συγγράμματα.

  Στην προηγούμενη (πρώτη) έκδοση είχαμε υποσχεθεί σύντομα μια νεώτερη με όλες τις εξελίξεις της τεχνολογίας των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (ΠΣΔ), αλλά και βελτιώσεις στην παρουσίαση ορισμένων ενοτήτων.

  Με τη νέα έκδοση που παρουσιάζουμε, πιστεύουμε ότι προσεγγίσαμε εν μέρει τον πρώτο στόχο και πετύχαμε το δεύτερο. Με εξαίρεση τα δύο πρώτα κεφάλαια που αναφέρονται σε βασικές διαχρονικές έννοιες της θεωρίας των Συστημάτων και των ΠΣΔ και στα οποία έγιναν μόνο ορισμένες συντακτικές και γραμματικές βελτιώσεις, στα υπόλοιπα κεφάλαια επήλθαν σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις, ενώ προστέθηκε ένα επιπλέον κεφάλαιο προκειμένου να δοθεί έμφαση στην επιχειρηματική ευφυΐα σαν βάση προσομοίωσης επιχειρηματικών διαδικασιών και ανάπτυξης ΠΣΔ, που αποβλέπουν στην υποστήριξη εξειδικευμένων λειτουργιών των επιχειρήσεων.

  Τέλος αφαιρέθηκαν τμήματα που αφορούσαν σε λογισμικό αυτοματισμού γραφείου, θεωρώντας ότι ξεφεύγει πλέον από το σκοπό του συγκεκριμένου συγγράμματος, μιας και θεωρείται πλέον στοιχειώδης γνώση Πληροφορικής για κάθε πολίτη του 21ου αιώνα.

  Περιεχόμενα