Showing 265–269 of 269 results

Sort by:
 • Χωροχρονική Θεωρία τ.Α’ by: Κερτσόπουλος Γεώργιος 21.00

  Ο παρών τόμος Α΄ της «Χωροχρονικής Θεωρίας», η Φιλοσοφία του Χωρόχρονου επαναπροσδιορίζει τους σκοπούς, τις μεθόδους και τις προϋποθέσεις της φιλοσοφίας, διευρύνοντας τη μεταφιλοσοφική έρευνα.
  Από τα κείμενα του βιβλίου:

  • … Ο τετραδιάστατος χωρόχρονος σχετίζεται άμεσα με τρεις οριακές συνθήκες: α) της σταθεράς του φωτός, β) του εσωτερικού μιας μαύρης τρύπας και γ) των χορδών του σύμπαντος.
  • … Ενώ ο χώρος και ο χρόνος στον αισθητό κόσμο εννοούνται ως διαστάσεις, στο φυσικό κόσμο είναι δυνάμεις, γι’ αυτό και ο χώρος ως συνολική έννοια είναι διαστασοδύναμη και ο χρόνος δυναμοδιάσταση.
  • … Η υλική και άυλη υπόσταση του ανθρώπου δημιουργεί ένα πλήθος χωροχρονικών και μη χωροχρονικών αντιθέσεων, οι οποίες δύνανται να συνάπτονται και να αίρονται συγχρόνως από τον ίδιο, όταν κατά την ίδια στιγμή η γνωσοάγνοιά του, του δίνει τη δυνατότητα αυτόβουλης κι απεριόριστης δράσης.
  • … Για κάθε 300.000 χλμ. περίπου χωρικής απόστασης που σημειώνεται μεταξύ οποιουδήποτε συστήματος αναφοράς όμοιου με του γήινου και της συνθήκης του φωτός, το σύστημα αναφοράς χρεώνεται με ποσοτική διάρκεια κύλισης χρόνου ενός δευτερολέπτου…
  • … Η αδυναμία του συστήματος αναφοράς να συντρέξει με τη συνθήκη του φωτός, δηλαδή της μη κύλισης χρόνου, γίνεται η αιτία ύπαρξης χρόνου για το σύστημα.
  • … Αυτό είναι το χρονικό κόστος της ύπαρξης.

  Περιεχόμενα

 • Ψηφιακές Επικοινωνίες by: Γιαννακόπουλος Παναγ. 29.00

  Η Επικοινωνία είναι μια από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου και από την αρχαιότητα ένα από τα κύρια μελήματά του. Με τον όρο επικοινωνία, εννοούσαμε την δυνατότητα μεταφοράς μηνυμάτων με οποιονδήποτε τρόπο. Σήμερα τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών που αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα και τα υπάρχοντα κλασσικά αναλογικά συστήματα επικοινωνιακών μετατρέπονται σε ψηφιακά.

  Το παρόν πλήρες εγχειρίδιο περιλαμβάνει το θεωρητικό και το πειραματικό μέρος του μαθήματος των Ψηφιακών Επικοινωνιών και αποτελεί ένα εγχειρίδιο που έχει σαν στόχο να οδηγήσει τους φοιτητές σε περαιτέρω έρευνα θεμάτων ψηφιακών επικοινωνιών από την διεθνή βιβλιογραφία.

  Στο θεωρητικό τμήμα του βιβλίου αναπτύσσονται οι βασικές ιδιότητες των σημάτων, γενικά περί φασιθετών, τον μετασχηματισμό Fourier, την συνάρτηση Dirac-Delta, την συνάρτηση μοναδιαίου βήματος, την Περιέλιξη, την φασματική πυκνότητα ισχύος (PSD), Ιδανικά Φίλτρα, Mείκτες, Διαμορφώσεις ΑΜ, FM και συστήματά τους, το κύκλωμα COSTAS, Παραγωγή SSB, την NBFM, την WBFM, συστήματα DSB-SC και SSB, PM. Επίσης δειγματοληψία, διαμόρφωση-αποδιαμόρφωση PAM και πολυπλεξία χρόνου.

  Στο εργαστηριακό τμήμα οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται υλοποιούνται με τις εργαστηριακές μονάδες ΤPS-3431, TPS-3481, TPS-3491 και ΤPS-3421 της SES (Scientific Education Systems). H κάθε εργαστηριακή άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία πειραματικές διατάξεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν εγχειρίδιο. Έτσι υπάρχει ένα σύνολο από τουλάχιστον δώδεκα εργαστηριακές ασκήσεις που ολοκληρώνουν την θεματολογία με την χρήση των δοκιμαστηρίων του εργαστηρίου.

  Περιεχόμενα

 • Ψηφιακή επεξεργασία σήματος by: Σύρκος Γεώργιος 30.00

  εισαγωγή, θεωρία και εφαρμογές

 • Ψηφιακός Έλεγχος by: Σύρκος Γεώργιος 36.40

  Είναι πλέον αναμφισβήτητο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των βιομηχανικών ελεγκτών υλοποιούνται από ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα  (μC, μE).

  Είναι συνεπώς απαραίτητο για τους μηχανικούς αυτοματισμού να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά της λειτουργίας των ψηφιακών ελεγκτών για να μπορούν να εκτιμήσουν τα πλεονεκτήματα τους όπως και να λάβουν υπόψη τα μειονεκτήματα τους.

  Ο σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει στον μελετητή με τρόπο κατανοητό και με πολλά παραδείγματα, τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή, για τον έλεγχο ή/και την ανάλυση μιας παραγωγικής διεργασίας σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον.

  Η ύλη του βιβλίου προϋποθέτει βασικές γνώσεις κλασικής ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (ΣΑΕ), όπως μετασχηματισμό Laplace, διαγράμματα Bode, Nyquist και ΓΤΡ, σχεδίαση ελεγκτών με προδιαγραφές στο πεδίο συχνοτήτων (Φm, Gm) ή στο πεδίο χρόνου (Ts, Tr, ζ), ανάλυση στο πεδίο χρόνου κλ.

  Περιεχόμενα

 • Ψηφιακός Έλεγχος Συστημάτων by: Σύρκος Γεώργιος 25.00

  O σκοπός του έργου αυτού είναι να δώσει στον μελετητή με τρόπο κατανοητό και με πολλά παραδείγματα, τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή, για τον έλεγχο ή/και την ανάλυση της παραγωγικής διεργασίας σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον.

  H ύλη του βιβλίου προϋποθέτει βασικές γνώσεις κλασικής ανάλυσης και σχεδίασης αναλογικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (ΣAE), όπως μετασχηματισμό Laplace, διαγράμματα Bode, Nyquist και ΓTP, σχεδίαση ελεγκτών με προδιαγραφές στο πεδίο συχνοτήτων (Φm,. Gm) ή στο πεδίο χρόνου (Ts, Tr,ζ), ανάλυση στο πεδίο χρόνου κλπ.

  Tέλος, η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες: α) Θεωρητική υποδομή διακριτών και υβριδικών συστημάτων και β) σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών.

  Περιεχόμενα