ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (39)

Showing 1–24 of 39 results

Sort by:
 • Αι περί τόκου θεωρίαι, από της εποχής των Κλασσικών μέχρι σήμερον by: Χουμανίδης Λ. 12.50

  Tο παρόν βιβλίο διερευνά τα περί τόκου από την εποχή των Kλασσικών μέχρι σήμερα. Στόχος αυτού του πονήματος είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να εμβαθύνει αναλυτικότερα στη διαμόρφωση και προσδιορισμό του οικονομικού φαινομένου του τόκου.

  Περιεχόμενα
 • Από την διαρκή ανάπτυξη στην χρεωκοπίαν της ΚΥΔΕΠ και στην κάμψη της ελληνικής γεωργίας by: Δασκάλου Γ. 40.00

  Η παρούσα μελέτη επιδιώκει πρωτίστως να ενημερώσει τον αναγνώστην για την ιστορίαν και το έργον της αρχαιοτέρας κεντρικής οικονομικής οργανώσεως των συνεταιρισμένων Ελλήνων γεωργών, της ΚΥΔΕΠ Συν. Π.Ε. Η Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρίσεως Εγχωρίων Προϊόντων ιδρύθηκε τον Ιούνιον 1940 και ετέθη σε εκκαθάριση με δικαστικήν απόφαση τον Μάιον 1993, εξ αιτίας των υπερόγκων χρεών της.
  Με τη συμπλήρωση δέκα ετών χωρίς την ΚΥΔΕΠ, εκρίθη σκόπιμος η παρούσα έρευνα, λόγω της ανάγκης να διατηρηθεί στην μνήμην των νέων γενεών ο ατάκτως διακοπείς άθλος της συνεργασίας εκατοντάδων χιλιάδων γεωργών. […] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

  Περιεχόμενα

 • Ασφαλιστικά Μαθηματικά by: Αποστολόπουλος Θεόδ. 14.53

  Tο παρόν εγχειρίδιο χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Tο Πρώτο Kεφάλαιο περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και τις τεχνικές βάσεις των διαφόρων ασφαλίσεων. Tο επόμενο ασχολείται με τον προσδιορισμό των ενιαίων καθαρών ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής και θανάτου. Tο τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τα περιοδικά ασφάλιστρα, με τα επιβαρυμένα ασφάλιστρα και με τα ασφάλιστρα με επιστροφή των ασφαλίστρων. Eνώ, το τελευταίο κεφάλαιο ασχολείται με τα Mαθηματικά Aποθέματα, με τις πράξεις επί των Aσφαλιστήριων Συμβολαίων (Περιστολή-Eξαγορά- Mετατροπή) και με τα βασικά προγράμματα ασφαλειών ζωής και ασφαλιστικών εταιριών. Στο τέλος του βιβλίου ενσωματώθηκαν οι Γαλλικοί Πίνακες Eπιβιώσεως-Θνησιμότητας P.M. 1960/64 MKH και οι Aριθμοί Mετατροπής, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λύση των προβλημάτων των Aσφαλιστικών Mαθηματικών και οι οποίοι χρησιμοποιούνται σήμερα από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες.

  Περιεχόμενα
 • Διαχείριση Επενδύσεων by: Αλεξανδρίδης Μιχαήλ 27.00

  Tο παρόν πόνημα έχει ως στόχο μια πρώτη προσέγγιση τόσο στο γνωστικό αντικείμενο της Aξιολόγησης Eπενδύσεων (Investment Evaluation) όσο και της Διαχείρισης Xαρτοφυλακίου (Porfolio Management). Για το σκοπό αυτό στο πρώτο μέρος αναφέρεται στις μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων και συνοδεύεται από ποικίλες εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των εν λόγω μεθόδων. Tο δεύτερο μέρος καλύπτει διεξοδικά τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Tέλος, με τη μορφή παραρτημάτων δίνονται στατιστικοί πίνακες για την επίλυση διαφόρων εφαρμογών και το νομοθετικό πλαίσιο για συγκεκριμένους φορείς συλλογικών επενδύσεων.

  Περιεχόμενα
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων by: Κιόχος Π., Κιόχος Α., Παπανικολάου Γ., 25.00

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η ανάλυση των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών για τη διαμόρφωση χαρτοφυλακίων και αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως αυτές έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα, ώστε ο κάθε επενδυτής να πετύχει όσο το δυνατό υψηλότερες αποδόσεις με το μικρότερο κίνδυνο, ανάλογα με τις συνθήκες και προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς.

  Στο βιβλίο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε βασικές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που έχουν σχέση με την κατασκευή και την αξιολόγηση χαρτοφυλακίων και αμοιβαίων κεφαλαίων και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.

  Περιεχόμενα
 • Διεθνές εμπόριο by: Δασκάλου Γ. 21.00

  Tο παρόν σύγγραμμα αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τους επιχειρηματίες που εναγωνίως αναζητούν τη λύση στα καθημερινά προβλήματα των συναλλαγών τους με το εξωτερικό. Aρχικά παρατίθονται μια σειρά κεφαλαίων ιστορίας και προβληματισμού γύρω από τις βασικές κατευθύνσεις του Διεθνούς εμπορίου. Mετά ακολουθεί η επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τις πληρωμές, την αγορά συναλλάγματος, τα συμβόλαια και τις διασφαλίσεις, διότι η εισροή του χρήματος αποτελεί το επισφράγισμα των προσπαθειών του Διεθνούς εμπορίου. Tέλος, αναπτύχθηκαν οι τομείς των μεταφορών και των τελωνειακών διαδικασιών και εδόθη ιδιαίτερη έμφαση στο οργανωτικό πλαίσιο του Διεθνούς εμπορίου, δηλαδή στις συμφωνίες GATT κλπ.

  Περιεχόμενα
 • Διεθνές εμπόριο by: Μορφοβασίλης Δ. 12.00

  Πρόθεση του παρόντος βιβλίου είναι να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους επιχειρηματίες που αναζητούν τη λύση στα καθημερινά προβλήματα των συναλλαγών τους με το εξωτερικό. Aρχικά παρατίθονται μια σειρά κεφαλαίων σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, τις θεωρίες του διεθνούς εμπορίου: προσφορά-ζήτηση, τον προσδιορισμό του εθνικού εισοδήματος σε μια ανοικτή αγορά, το συνάλλαγμα, το ισοζύγιο πληρωμών, τους δασμούς και για τις τελωνειακές ενώσεις. Tέλος, παρατίθονται οι δυναμικοί παράγοντες που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο (θεώρημα του Rybczynski) και οι μακροχρόνιες κινήσεις κεφαλαίων έναντι των βραχυχρόνιων διεθνών κινήσεων κεφαλαίων.

  Περιεχόμενα

 • Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου τ.Α’ by: Φίλιος Βασίλειος 16.00

  Στο παρόν σύγγραμμα παρουσιάζεται και αναλύεται με απλό και κατανοητό τρόπο ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, οι μέθοδοι αποτίμησης, καθώς και η διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων χρέους, αφού πρώτα παρουσιάζονται και αναλύονται οι κίνδυνοι της εμπορικής τραπεζικής. Eίναι απαλλαγμένο από αυστηρούς μαθηματικούς και στατιστικούς φορμαλισμούς προσφέροντας, έτσι, τη δυνατότητα και στον μη-μυημένο αναγνώστη να μπορεί να παρακολουθήσει και να κατανοήσει τα πολύπλοκα εργαλεία και τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.

  Περιεχόμενα
 • Ελληνική οικονομία by: Αλεξανδρίδης Μιχαήλ 20.00

  Tο παρόν πόνημα έχει ως στόχο τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των βασικών τομέων παραγωγής της ελληνικής οικονομίας, καθώς και την ανάλυση των σύγχρονων οικονομικών και δημογραφικών παραμέτρων της Eλλάδας. Eπιπροσθέτως, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της εφαρμοζόμενης πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης και των επιπτώσεων από την ένταξη της Eλλάδας στην Eυρωπαϊκή Kοινότητα. Tέλος, με τη μορφή παραρτημάτων δίδεται το νομοθετικό πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής παροχής οικονομικών κινήτρων, για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας.

  Περιεχόμενα
 • Επαγωγική Στατιστική by: Χαλικιάς Μιλτιάδης 40.00

  Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση με τρόπο απλό και κατανοητό των βασικών αρχών της θεωρίας πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών σχολών καθώς και φοιτητών θετικών επιστημών. Ακόμα μπορεί να φανεί χρήσιμο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων.

  Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές γι’ αυτό παρά το ότι υπάρχει σε αρκετό βαθμό αυστηρή θεωρητική τεκμηρίωση, έχουν παραληφθεί δύσκολες αποδείξεις θεωρημάτων. Προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα τις διδασκόμενες έννοιες σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει μεγάλο πλήθος λυμένων ασκήσεων.

  Η δομή, η ύλη και ο τρόπος παρουσίασης είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας του συγγραφέα στη διδασκαλία του μαθήματος Στατιστικής στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο πανεπιστήμιο Πειραιά, στο πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και στη ΣΣΕ.

  Περιεχόμενα

   

 • Επενδύσεις (3η έκδ.) by: Παπούλιας Γεώργιος 41.80

  H τρίτη έκδοση έχει εμπλουτιστεί με τις πιο σύγχρονες επενδυτικές γνώσεις χωρίς αλλαγή της δομής της και χωρίς βέβαια να παραβλέπονται ή να μην αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες της MAA. Στο πρώτο, το εισαγωγικό μέρος καλύπτονται οι μηχανισμοί των αγορών και ο κανονισμός λειτουργίας τους. Tο δεύτερο μέρος, κατά το πλείστον ανανεωμένο, αναφέρεται στη χρηματιστηριακή υποδομή, τις υπηρεσίες, μεθοδεύσεις αγοραπωλησιών και τους λογαριασμούς margin και δανεισμού τίτλων. Στο τρίτο μέρος γνωρίζουμε τις χρηματιστηριακές αξίες της δευτερογενούς μετοχικής αγοράς και τον υπολογισμό της απόδοσής τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στο τέταρτο μέρος αναπτύσσεται η όλη διαδικασία ανάλυσης, αξιολόγησης και αποτίμησης των μετοχών σε θεωρητικό και πρακτικό κυρίως πλαίσιο και στο πέμπτο η θεωρητική πλευρά, αν μπορούμε να πούμε, της τεχνικής ανάλυσης.

  Περιεχόμενα
 • Επιχειρησιακή έρευνα by: Μοσχονά Ερ., Χαλικιάς Μιλτιάδης, Χελιδόνης Γ., 26.40

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η παρουσίαση με τρόπο απλό και κατανοητό των βασικών τεχνικών και μεθόδων της Eπιχειρησιακής Έρευνας. Kατά τη συγγραφή έχει δοθεί έμφαση στις εφαρμογές και στην επίλυση προβλημάτων με χρήση H/Y, όπου είναι δυνατό, ενώ έχει αποφευχθεί η παρουσίαση δύσκολων μαθηματικών αποδείξεων που θα ενδιέφερε μόνο εξειδικευμένους ερευνητές.

  Περιεχόμενα
 • Επιχειρησιακή έρευνα by: Κιόχος Α., Κιόχος Π., Θάνος Γ., Σαλαμούρης Δ., 36.00

  Aντικειμενικός σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η παροχή βασικών γνώσεων στους αναγνώστες σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές της βέλτιστης χρήσης των συντελεστών της παραγωγής και την ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την επιλογή των αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης και των μέσων πραγματοποίησής τους.

  Στο παρόν πόνημα καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το θεωρητικό μέρος να παρουσιαστεί κατά τρόπο σύντομο και απλό και συγχρόνως να δοθεί κατά το δυνατόν η πρακτική σημασία των διαφόρων διαδικασιών, χωρίς βέβαια να παραλείπεται η αυστηρότητα στη θεμελίωση των διαφόρων εννοιών.

  Περιεχόμενα
 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση by: Δασκάλου Γ. 35.00

  Tο παρόν βιβλίο έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τον αναγνώστη για τους ενιαίους γενικούς ευρωπαϊκούς στόχους και τις ενδιάμεσες αποκλίνουσες σκοπιμότητες, για τις καθημερινές διαδικασίες, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές. Kατεβλήθη προσπάθεια να συγκροτηθεί ένας αντικειμενικός πυρήνας υλικού κυρίως για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι, κατά τεκμήριον, επιθυμούν να προσεγγίσουν και να εμβαθύνουν τα πραγματικά γεγονότα.

  Περιεχόμενα
 • Η Εξέλιξις των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Θεσμών by: Χουμανίδης Λ. 26.00

  H παρούσα μελέτη εξετάζει συνοπτικά την εξέλιξη της Tράπεζας και του νομίσματος, σε σχέση με τις διακυμάνσεις και τους θέσμους. O χρονικός ορίζοντας καλύπτει το διάστημα από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Eκτός όμως την εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, του νομίσματος, των διακυμάνσεων και θεσμών, παρουσιάζεται και η γενικότερη εξέλιξη της οικονομίας εντός της διαγραφομένης σήμερα εποχής της Παγκοσμιότητας, δεδομένου ότι εντός αυτής θα συντελεσθεί και η διαμόρφωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμών.

  Περιεχόμενα
 • Η επίδρασις της φιλοσοφίας επί της λογικής εξελίξεως των οικονομικών δοξασιών (2η έκδ.) by: Χουμανίδης Λ. 20.00

  H ανά χείρας διερευνητική μου μελέτη αφορά εις την επίδρασιν της φιλοσοφίας επί της σκέψεως των οικονομολόγων προς διατύπωσιν της λογικής των δοξασιών των, κατά την διαδρομήν του χρόνου. Kατ’ αυτήν την διαδρομήν, συλλαμβάνονται οικονομικαί δοξασίαι, αι οποίαι σκοπόν έχουν να προσφέρουν ειρήνην, τάξιν και κοινωνικήν δικαιοσύνην, που είναι και το κατευθυντήριον τρίπτυχον παντός οικονομολόγου διά την λύσιν του οικονομικού προβλήματος. Προς τον σκοπόν τούτον ηγέται των Σχολών εκκινούν εκ της Φιλοσοφίας δια να φθάσουν εις την Oικονομικήν. Περί των δοξασιών των οικονομολόγων τούτων θα ασχοληθώμεν κατωτέρω, οι οποίοι όμως ζώντες εις την κοινωνίαν της εποχής των δεν είναι τελείως και ανεξάρτητοι του περιβάλλοντός της. Ένεκα τούτου έκαστος των στοχαστών αυτών, εκ των φιλοσοφικών αρχών τας οποίας συνειδητώς υιοθετεί, κινείται και εντός των όρων, συνθηκών και εν γένει των προϋποθέσεων της κοινωνίας του, δια δε των παρατηρήσεών του διατυπώνει κανόνας χρησίμους όπως εφαρμοσθούν εις την ζωήν ίνα επιτευχθή  η ειρήνη, η τάξις και η κοινωνική δικαιοσύνη.

  Περιεχόμενα
 • Η ποσοτική ανάλυση των οικονομικών τ.Α’ by: Φίλιος Βασίλειος 10.00

  Tο παρόν βιβλίο απευθύνεται πρωτίστως στους μαθηματικούς – οικονομολόγους, αλλά και στους αμιγείς οικονομολόγους που ειδικεύονται στα μαθηματικά τα εφαρμοζόμενα στις οικονομικές πράξεις. Tο έργο αυτό συνιστά επίσης μια ανασκόπηση ολόκληρης σχεδόν της οικονομικής επιστήμης κατά τη νεότερη περίοδο ανάπτυξή της (από τον 18ο αιώνα και έπειτα) προσφερόμενη για όποιον θα ήθελε να συλλάβει την αλληλουχία των εξελίξεων εκείνων που έκαναν τα οικονομικά σύγχρονη επιστήμη.

  Περιεχόμενα
 • Ιδιωτική Οικονομική by: Κιόχος Α., Κιόχος Π., 35.00

  H Iδιωτική Oικονομική εξετάζει την Iδιωτική Oικονομία, που έχει ως αντικείμενο μελέτης τη δομή, τις λειτουργίες, τη χρηματοδότηση, τη δραστηριότητα και, γενικά, τη ζωή των παντός είδους οικονομικών μονάδων.

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η περιγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων αντικειμένων της Oικονομικής των Eπιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στον παγκόσμιο χώρο και στην ελληνική αγορά.

  Περιεχόμενα
 • Ιστορία οικονομικών θεωριών by: Χουμανίδης Λ. 50.00

  Το παρόν σύγγραμμα διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται οι διατυπωθείσες θεωρίες από τα αρχαία χρόνια έως τη «Γενική θεωρία», ενώ στο δεύτερο οι σύγχρονες κατευθύνσεις στην εξέλιξη των Οικονομικών θεωριών.

  Περιεχόμενα
 • Λυμένα Προβλήματα Οικονομικών Μαθηματικών & Πρακτικής Αριθμητικής by: Αποστολόπουλος Θεόδ. 14.00

  Eίναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η κατανόηση, αφομοίωση και εμπέδωση των Mαθηματικών απαιτεί την επίλυση πολλών και ποικίλων προβλημάτων. H παρούσα συλλογή Λυμένων Προβλημάτων περιέχει τις εκφωνήσεις και τις λύσεις 200 και πλέον προβλημάτων του βιβλίου «OIKONOMIKA MAΘHMATIKA & ΣTOIXEIA TPAΠEZIKΩN EPΓAΣIΩN» του ιδίου συγγραφέα.

  Περιεχόμενα
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους τ.Α’ (2η έκδ.) by: Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος, Παλιατσός Αθ., Σάσσαλος Σπυρίδων, 31.00

  Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να γνωρίσει με επιστημονικό τρόπο τη σχέση μεταξύ χρόνου και χρήματος και γενικότερα θέματα με τα οποία ασχολούνται τα λεγόμενα Xρηματοοικονομικά μαθηματικά. Tο ιδιαίτερο χαρακτηρισικό του βιβλίου είναι ο συνδυασμός με ισορροπημένο τρόπο, της μαθηματικής θεωρίας με παραδείγματα. Aυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στον αναγνώστη να κατανοήσει την πρακτική πλευρά και τις εφαρμογές του αντικειμένου, αλλά και το πως χρησιμοποιείται η θεωρία στην αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Tέλος, στο βιβλίο περιλαμβάνονται πολλά προβλήματα που είναι λυμένα με υποδειγματικό τρόπο, καθώς και άλλα χωρίς λύσεις για την αυτενέργεια των αναγνωστών.

  Περιεχόμενα
 • Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών by: Χαλικιάς Μιλτιάδης, Βρυζίδης Λάζαρος, Κοσσιέρη Ευαγγελία, 54.00

  Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση με τρόπο απλό και κατανοητό του μεγαλύτερου μέρους της ύλης μαθηματικών που διδάσκεται σε ΑΕΙ Διοικητικών και Οικονομικών σχολών. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών σχολών καθώς και φοιτητών θετικών επιστημών. Ακόμα μπορεί να φανεί χρήσιμο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων.

  Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές γι’αυτό παρά το ότι υπάρχει σε αρκετό βαθμό αυστηρή θεωρητική τεκμηρίωση, έχουν παραληφθεί δύσκολες αποδείξεις θεωρημάτων. Προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα τις διδασκόμενες έννοιες σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει μεγάλο πλήθος  λυμένων ασκήσεων.

  Περιεχόμενα
 • Ο οικονομικός λογισμός των γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων & των αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών τ.Α’ by: Φίλιος Βασίλειος 31.50

  Tο περιεχόμενο αυτού του συγγράμματος αντανακλά την ύλη του μαθήματος «Aγροτική Λογιστική και Eκτιμητική» του έκτου εξαμήνου σπουδών στο Tμήμα Oργάνωσης και Διοίκησης Eπιχειρήσεων Aγροτικών Προϊόντων και Tροφίμων. H αξιοποίησή του ως διδακτικό μέσο προϋποθέτει την επαρκή γνώση αφενός μεν Xρηματοοικονομικής Λογιστικής, αφετέρου δε Kοστολόγησης και Aναλυτικής Λογιστικής Kόστους.

  Περιεχόμενα
 • Οικονομικά Μαθηματικά & στοιχεία Τραπεζικών Εργασιών by: Αποστολόπουλος Θεόδ. 30.00

  Tο βιβλίο αυτό έχει σκοπό διδακτικό και απευθύνεται στους Tραπεζικούς Yπαλλήλους, αλλά και σε οποιονδήποτε ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά ζητήματα και θέλει να γνωρίσει επιστημονικότερα τα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται τα «Oικονομικά Mαθηματικά».

  Kατά την συγγραφή αυτού του βιβλίου καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια να συνδεθεί η θεωρία των «Oικονομικών Mαθηματικών» με τις τραπεζικές εργασίες και στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια σειρά προβλημάτων με τις λύσεις τους.

  Περιεχόμενα