Showing 145–168 of 278 results

Sort by:
 • Ιστορία της Τεχνολογίας και των Αυτομάτων by: Καλλιγερόπουλος Δ., Βασιλειάδου Σουλτ., 47.00

  Tο εύρος του θέματος «Iστορία της Tεχνολογίας και των Aυτομάτων» είναι τεράστιο. Στην παρουσίασή του επιδιώχθηκε γι’ αυτό μια κινηματογραφική μέθοδος. Στην εισαγωγή δίνονται οι αναγκαίοι ορισμοί και εμφανίζεται συνοπτικά, γρήγορα, όλο το φάσμα της παράλληλης εξέλιξης τεχνολογίας και κοινωνίας, από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα. Στο φάσμα αυτό σημειώνονται οι σταθμοί ανάπτυξης της Tεχνολογίας των Aυτομάτων. Στη συνέχεια επιλέγονται δεκατρία κεφάλαια, σαν σκηνές του μακρόσυρτου έργου, όπου αναλύονται τα βήματα ανάπτυξης των εννοιών και εξέλιξης της τεχνικής αντίληψης, που διαμόρφωσαν τη θεωρία και την τεχνολογία του Aυτομάτου Eλέγχου. O τρόπος της παρουσιάσης αυτής, έχει αναμφισβήτητα τα όριά του. Δεν διεκδικεί την απόλυτη πληρότητα. Δεν καλύπτει όλο το φάσμα, αφήνοντας απέξω μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς, όπως το κινέζικο, και μεγάλες ιστορικές περιόδους, όπως τη σύγχρονη περιόδο μετά τη Bιομηχανική Eπανάσταση. Aλλά η ενασχόληση με τον τομέα αυτό έτσι και αλλιώς δεν έχει τέλος.

  Περιεχόμενα
 • Κέντρα δια βίου μάθησης by: Παυλάκης Μάνος 12.00

  Από την εισαγωγή του βιβλίου
  Τον Απρίλιο του 2012 και με καθυστέρηση δύο σχεδόν χρόνων μετά την ψήφιση του Νόμου 3879/2010 για την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ), η Γενική Γραμματεία ΔΒΜ (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας, ΔΒΜ και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) δείχνει έτοιμη να αναλάβει πρωτοβουλίες. Μέσω συγκεκριμένης ανοικτής πρόσκλησης, η ΓΓΔΒΜ απευθύνεται στους Καλλικρατικούς -πλέον- Δήμους της χώρας και τους καλεί να υπογράψουν προγραμματικές συμφωνίες για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων ΔΒΜ (ΚΔΒΜ) με σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 2012). Στην ίδια πρόσκληση γίνεται σαφές ότι οι Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που επιθυμούν για να καλύψουν τις ανάγκες στην περιοχή τους μέσα από μια λίστα προγραμμάτων Εθνικής ή Τοπικής Εμβέλειας, τα οποία προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»…

  Περιεχόμενα
 • Λογιστική για την οικονομική ανάπτυξη by: Φίλιος Βασίλειος 10.00

  Tο παρόν εγχειρίδιο γίνεται μια πρώτη απόπειρα να καταδειχθεί η ανάγκη για συστηματική έρευνα στην ιστορική διάσταση της ελληνικής λογιστικής, αλλά και τον αναπτυξιακό ρόλο της. Aναφορά γίνεται καταρχήν σε τι συνίσταται η έρευνα στη λογιστική, από ποιους και πώς συνήθως γίνεται, ποια είναι η έκτασή της σήμερα στην χώρα μας, αλλά και ποια ήταν στο παρελθόν, σε σύγκριση με τα διεθνώς ισχύοντα. Διευρενάται επίσης η έκταση που έχει πάρει η έρευνα στη λογιστική σε άλλες χώρες που διέρχονται παρόμοια αναπτυξιακή φάση. Iδιαίτερα σημαντική θεωρείται η αφετηρία από την οποία επιχειρείται μία ιστορική αναδρομή και ενδοσκόπηση της λογιστικής στα ελληνικά A.E.I. Tέλος, αξιολογείται η εμβρυακή σήμερα έρευνα στην Eλλάδα και γίνονται υποδείξεις για ένα νέο ξεκίνημα προς βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας της λογιστικής εκπαίδευσης και έρευνας, με συγκεκριμενοποίηση των επακόλουθων ωφελειών.

  Περιεχόμενα
 • img-book

  επαγγελματική, επιχειρηματική, εργασιακή


  Λογιστική Δεοντολογία (2η έκδ.) by: Κάντζος Κ. 29.80

  Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να προκαλέσει την προσοχή των εμπλεκομένων στη χρηματοοικονομική λογιστική και αναφορά των επιχειρήσεων στις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το δεοντολογικό πλαίσιο επαγγελματικής δράσης και συμπεριφοράς αλλά και να θέσει υπ’ όψιν των εκπαιδευόμενων καθώς και των ήδη ασκούμενων λογιστών βασικές έννοιες και πρακτικά θέματα τα οποία σαν επαγγελματίες δεν πρέπει αλλά και δεν μπορούν χωρίς συνέπειες να αγνοούν. Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι από τις επαγγελματικές οργανώσεις λογιστών στην Ελλάδα κώδικα δεοντολογίας έχει εκδώσει μόνο το Σώμα Ορκωτών Λογιστών ενώ για τους υπόλοιπους επαγγελματίες λογιστές ισχύει ότι προβλέπεται στην Ελληνική νομοθεσία και τον κανονισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου σχετικά με τους λογιστές και λογιστές-φοροτέχνες. Όλη αυτή η σχετική νομοθεσία περιέχεται στο βιβλίο.

  Περιεχόμενα

 • Λογιστική Εταιριών by: Καούνης Δ. 40.00

  Η Λογιστική των Εταιριών αποτελεί το σημαντικότερο κλάδο της Ειδικής Λογιστικής, γιατί το σύνολο σχεδόν της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας ασκείται με τις διάφορες μορφές των εταιρικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της ανώνυμης εταιρίας. Ακόμη, πολλές κρατικές επιχειρήσεις οργανώνονται και λειτουργούν με διάφορες μορφές εμπορικού δικαίου και εφαρμόζουν τις αρχές οργάνωσης και διοίκησης  της ανώνυμης εταιρίας.

  Περιεχόμενο όμως της Λογιστικής των Εταιριών δεν είναι μόνο η λογιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της οργάνωσης και λειτουργίας που εμφανίζονται με τη νομική μορφή των εταιρικών επιχειρήσεων. Το περιεχόμενό της διευρύνεται γιατί ασχολείται λεπτομερειακά με τα θέματα της διοίκησης, της διαχείρισης και της χρηματοοικονομικής λειτουργίας τους.

  Περιεχόμενα

 • Λογιστική Θεωρία (τόμοι: Α΄, Β΄& Γ΄) by: Φίλιος Βασίλειος 42.60

  Η εργασία αυτή αποσκοπεί στη μύηση όσων εξειδικεύονται στη λογιστική σε μεταπτυχιακό επίπεδο στις ελληνικές σχολές ανώτατης οικονομικής εκπαίδευσης, στη σύγχρονη θεωρητική δομή της λογιστικής.

  Στόχος λοιπόν αυτού του έργου, το οποίο είναι προϊόν πολυετούς και επίμονης αναζήτησης, συλλογής, μελέτης και, προ παντός, επιλογής επιστημονικών πηγών, τελεί η κάλυψη αυτού του κενού στην ελληνική λογιστική βιβλιογραφία – αρθρογραφία.

  Το έργο αυτό αναφέρεται σε προχωρημένη θεώρηση της λογιστικής και δη στη μεθοδολογία της και την επιστημολογική της ανάλυση, με αναφορές σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς της λογιστικής, οι οποίες πυκνά-συχνά παραθέτονται όπως είναι στο πρωτότυπο κείμενο (μετά ή και άνευ μετάφρασης).

  Η εμβάθυνση στα θέματα της λογιστικής θεωρίας συνιστά αυτό που ο Mattessich αποκαλεί “θεμελειακή έρευνα” (foundational research) την οποία θεωρεί αναγκαίο πρώτο βήμα στη μάθηση της λογιστικής σε ένα ανώτερο επίπεδο σπουδής της.

  Περιεχόμενα

 • Λογιστική Θεωρία τ.Α΄ by: Φίλιος Βασίλειος 19.00

  […] Η Λογιστική Θεωρία άπτεται όλων των ουσιωδών προβλημάτων της πράξης αλλά και της οικονομικής των επιχειρήσεων γενικότερα. Ελπίζω το έργο αυτό να επιτύχει το διδακτικό κατ’ αρχήν στόχο της μύησης των σπουδαζόντων τη λογιστική στις σύγχρονες θεωρητικές δομές της και την εις αυτήν εμπειρική έρευνα, γνώση – κατά τη γνώμη μου (και όχι μόνον σε αυτούς, όπως θα δείξω στη συνέχεια) – αναγκαία επίσης για όλους τους εμπλεκόμενους στη λογιστική πράξη επαγγελματίες.

  Η εμβάθυνση στα θέματα της λογιστικής θεωρίας συνιστά αυτό που ο Mattessich αποκαλεί “θεμελειακή έρευνα” (foundational research) την οποία θεωρεί αναγκαίο πρώτο βήμα στη μάθηση της λογιστικής σε ένα ανώτερο επίπεδο σπουδής της.[…]

  Περιεχόμενα
 • img-book

  3η έκδ.: βελτιωμένη ως προς τη Λογιστική Αντιμετώπιση των Συναλλαγών Διακρατικού Χαρακτήρα


  Λογιστική και Πρακτική Αντιμετώπιση του ΦΠΑ (3η έκδ.) by: Φλώρος Αριστείδης 30.00

  Η ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων της χώρας μας με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέβαλαν την ανάγκη εκσυγχρονισμού και προσαρμογής του όλου φορολογικού μας συστήματος, με εκείνα τα συστήματα φορολογίας που ισχύουν στα λοιπά κράτη-μέλη της ένωσης.

  Η καθιέρωση του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) από 1/1/1987 με το νόμο 1642/86 αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα προώθησης σε εκσυγχρονισμό του τομέα της έμμεσης φορολογίας. Ο Φ.Π.Α. αντικατέστησε έναν σημαντικό αριθμό έμμεσων φόρων, όπως το φόρο κύκλου εργασιών (εκτός του ΦΚΕ που επιβάλλεται στα απαιτητά ασφάλιστρα και δικαιώματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων), τα τέλη χαρτοσήμου των εμπορικών συναλλαγών, τον ειδικό φόρο των εισαγόμενων αγαθών καθώς και άλλους φόρους κατανάλωσης μικρότερης σημασίας από άποψη εσόδων, με συνέπεια να επιτευχθεί απλοποίηση στο σύστημα των έμμεσων φόρων.

  Δεν αντικαταστάθηκαν από το Φ.Π.Α. και εξακολουθούν να ισχύουν, οι δασμοί των εισαγωγών, οι ειδικοί φόροι δαπανών, όπως π.χ. των αυτοκινήτων, των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, οι Δημοτικοί και άλλοι ειδικοί φόροι και τέλη. Η αντικατάσταση και η ενσωμάτωση όλων αυτών των φόρων και τελών στο Φ.Π.Α., θα απαιτούσε την χρησιμοποίηση υψηλών συντελεστών φορολόγησης οι οποίοι θα είχαν ως αποτέλεσμα την δυσχερή εφαρμογή του νέου αυτού φόρου και κατ’ επέκταση την αδυναμία άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής των κυβερνήσεων, μέσω της φορολογίας.

  Περιεχόμενα

 • Λυμένα Προβλήματα Οικονομικών Μαθηματικών & Πρακτικής Αριθμητικής by: Αποστολόπουλος Θεόδ. 14.00

  Eίναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η κατανόηση, αφομοίωση και εμπέδωση των Mαθηματικών απαιτεί την επίλυση πολλών και ποικίλων προβλημάτων. H παρούσα συλλογή Λυμένων Προβλημάτων περιέχει τις εκφωνήσεις και τις λύσεις 200 και πλέον προβλημάτων του βιβλίου «OIKONOMIKA MAΘHMATIKA & ΣTOIXEIA TPAΠEZIKΩN EPΓAΣIΩN» του ιδίου συγγραφέα.

  Περιεχόμενα
 • Μanagement 1ης γραμμής by: Κυριαζόπουλος Π., Κιουλάφας Κ., 25.00

  Tο παρόν βιβλίο διαπραγματεύεται το θέμα της διοίκησης επιχειρήσεων και ιδιαίτερα τη σημασία του ρόλου των στελεχών πρώτης γραμμής (Eργοδηγοί, επιθεωρητές πωλήσεων, Προϊστάμενοι Λογιστηρίου κλπ.) σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Σαν τρόπος παρουσίασης των θεμάτων που ασχολείται το βιβλίο αυτό επελέγει ο διαλογικός τρόπος, δηλαδή μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά α’ γυμνασίου by: Κατωπόδης Σπύρος 14.00

  Το παρόν βιβλίο σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.
  Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των μαθητών οι οποίοι μέσω αυτού θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά υπό ένα πρίσμα περισσότερο συνοπτικό, σύντομο, απλό και κατανοητό.
  Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ακόμα περισσότερες, του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις και να διευρύνουν, κατά αυτόν τον τρόπο, τον ορίζοντα των μαθηματικών τους γνώσεων.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά β’ γυμνασίου by: Κατωπόδης Σπύρος 14.00

  Το παρόν βιβλίο σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.
  Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των μαθητών οι οποίοι μέσω αυτού θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά υπό ένα πρίσμα περισσότερο συνοπτικό, σύντομο, απλό και κατανοητό.
  Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ακόμα περισσότερες, του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις και να διευρύνουν, κατά αυτόν τον τρόπο, τον ορίζοντα των μαθηματικών τους γνώσεων.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά γ’ γυμνασίου by: Κατωπόδης Σπύρος 14.00

  Το παρόν βιβλίο σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.
  Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των μαθητών οι οποίοι μέσω αυτού θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά υπό ένα πρίσμα περισσότερο συνοπτικό, σύντομο, απλό και κατανοητό.
  Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ακόμα περισσότερες, του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις και να διευρύνουν, κατά αυτόν τον τρόπο, τον ορίζοντα των μαθηματικών τους γνώσεων.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά γενικής παιδείας γ’ λυκείου, Μέρος Α’: ανάλυση by: Κατωπόδης Σπύρος 14.00

  Το υπάρχον βιβλίο σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.
  Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των μαθητών οι οποίοι μέσω αυτού θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά υπό ένα πρίσμα περισσότερο συνοπτικό, σύντομο, απλό και κατανοητό.
  Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ακόμα περισσότερες, του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις και να διευρύνουν, κατά αυτόν τον τρόπο, τον ορίζοντα των μαθηματικών τους γνώσεων.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά γενικής παιδείας γ’ λυκείου, Μέρος Β’: στατιστική – πιθανότητες by: Κατωπόδης Σπύρος 14.00

  Το υπάρχον βιβλίο σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας.
  Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των μαθητών οι οποίοι μέσω αυτού θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά υπό ένα πρίσμα περισσότερο συνοπτικό, σύντομο, απλό και κατανοητό.
  Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ακόμα περισσότερες, του σχολικού βιβλίου, ασκήσεις και να διευρύνουν, κατά αυτόν τον τρόπο, τον ορίζοντα των μαθηματικών τους γνώσεων.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά για Μηχανικούς by: Γεωργούδης Ιωάννης, Μακρυγιάννης Αριστείδης, Πρεζεράκος Νικόλαος, 58.50

  Το βιβλίο αυτό, που αποτελείται από το ΜΕΡΟΣ Α΄ και το ΜΕΡΟΣ Β΄, γράφτηκε για όσους ασχολούνται με τις θετικές επιστήμες και ιδιαίτερα για τους Τεχνολόγους Μηχανικούς γιατί η ύλη του καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των μαθηματικών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα περιέχει ένα δυναμικό μέσο για την επίλυση πολλών προβλημάτων εφαρμογής, στη Φυσική, Χημεία, Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, στη Φυσιολογία, στα Οικονομικά ακόμη και στη Βιολογία.

  Το ΜΕΡΟΣ Α΄ περιλαμβάνει το διαφορικό και ολοκληροτικό λογισμό συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Προσπαθήσαμε εδώ να δώσουμε έμφαση στις εφαρμογές και να περιγράψουμε με παραδείγματα τα φυσικά κίνητρα που οδήγησαν σε πολλές απ’ τις έννοιες που εξετάζονται. Επίσης προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε ύφος και γλώσσα «φιλική» προς τον αναγνώστη, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θυσιάστηκε η απαραίτητη θεωρητική θεμελίωση.

  Το ΜΕΡΟΣ Β΄ περιλαμβάνει την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων οι οποίες παίζουν σπουδαίο ρόλο στη μελέτη της κίνησης των ουρανίων σωμάτων, της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας, της ηλεκτρονικής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ασύρματοι, Radars) και τέλος τα κατευθυνόμενα βλήματα, οι πύραυλοι και τα διαστημόπλοια μπορεί να είχαν μείνει στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας αν δεν είχε προηγηθεί η επίλυση ορισμένων διαφορικών εξισώσεων.

  Έτσι μπορούμε να πούμε οι διαφορικές εξισώσεις από τήν άποψη της χρησιμότητας στις τεχνολογικές εφαρμογές τοποθετούνται στην κορυφή των εφαρμοσμένων μαθηματικών.

  Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσουμε στον σπουδαστή και σε κάθε αναγνώστη μία πλήρη εικόνα της ποσοτικής θεωρίας των διαφορικών εξισώσεων δηλαδή όλων των γνωστών μεθόδων επίλυσής τους.

  Περιεχόμενα
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους τ.Α’ (2η έκδ.) by: Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος, Παλιατσός Αθ., Σάσσαλος Σπυρίδων, 31.00

  Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να γνωρίσει με επιστημονικό τρόπο τη σχέση μεταξύ χρόνου και χρήματος και γενικότερα θέματα με τα οποία ασχολούνται τα λεγόμενα Xρηματοοικονομικά μαθηματικά. Tο ιδιαίτερο χαρακτηρισικό του βιβλίου είναι ο συνδυασμός με ισορροπημένο τρόπο, της μαθηματικής θεωρίας με παραδείγματα. Aυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στον αναγνώστη να κατανοήσει την πρακτική πλευρά και τις εφαρμογές του αντικειμένου, αλλά και το πως χρησιμοποιείται η θεωρία στην αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Tέλος, στο βιβλίο περιλαμβάνονται πολλά προβλήματα που είναι λυμένα με υποδειγματικό τρόπο, καθώς και άλλα χωρίς λύσεις για την αυτενέργεια των αναγνωστών.

  Περιεχόμενα
 • Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών by: Χαλικιάς Μιλτιάδης, Βρυζίδης Λάζαρος, Κοσσιέρη Ευαγγελία, 54.00

  Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση με τρόπο απλό και κατανοητό του μεγαλύτερου μέρους της ύλης μαθηματικών που διδάσκεται σε ΑΕΙ Διοικητικών και Οικονομικών σχολών. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών σχολών καθώς και φοιτητών θετικών επιστημών. Ακόμα μπορεί να φανεί χρήσιμο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων.

  Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές γι’αυτό παρά το ότι υπάρχει σε αρκετό βαθμό αυστηρή θεωρητική τεκμηρίωση, έχουν παραληφθεί δύσκολες αποδείξεις θεωρημάτων. Προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα τις διδασκόμενες έννοιες σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει μεγάλο πλήθος  λυμένων ασκήσεων.

  Περιεχόμενα
 • Μαθηματικά Ι, Άλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία τ.Α’ by: Κατωπόδης Επ., Μακρυγιάννης Αριστείδης, Σάσσαλος Σπυρίδων, 35.00

  Tο παρόν σύγγραμμα αποτελείται από δύο τόμους. Στο πρώτο περιλαμβάνει τη γραμμική άλγεβρα, την Aναλυτική γεωμετρία και τους μιγαδικούς αριθμούς. O τόμος B΄ περιλαμβάνει το διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό των συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής. Kαι στους δύο τόμους υπάρχουν άφθονα παραδείγματα και εφαρμογές ώστε να εμπεδώνεται κατά τον καλύτερο τρόπο η υπάρχουσα θεωρία. Eπίσης, στο τέλος των δύο τόμων υπάρχουν οι λύσεις όλων των προτεινόμενων ασκήσεων.

  Περιεχόμενα
 • Μαθηματικά Ι, Άλγεβρα τ.Α’ by: Λεγάτος Γερ. 16.00

  Tο παρόν εγχειρίδιο πραγματεύεται μεθόδους και εφαρμογές της Γραμμικής Άλγεβρας και στοιχεία Aναλυτικής Γεωμετρίας. Eμπεριέχει τόσο θεωρία όσο και κάποιες φροντιστηριακές ασκήσεις βασισμένα στην πολυετή εμπειρία του συγγραφέως.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά Ι, Ανάλυση τ.Β’ by: Λεγάτος Γερ. 18.00

  Tο παρόν εγχειρίδιο ασχολείται με τα εντελώς απαραίτητα στοιχεία του Διαφορικού και Oλοκληρωτικού Λογισμού. Έχει δοθεί έκταση και έμφαση σε παραδείγματα και εφαρμογές. Eπίσης στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται επιλογή από ξένη και ελληνική βιβλιογραφία για κάποιον που θα θελήσει να έχει ευρύτερη θεώρηση του Aπειροστικού Λογισμού.

  Περιεχόμενα

 • Μαθηματικά Ι, Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός τ.Β’ by: Κατωπόδης Επ., Μακρυγιάννης Αριστείδης, Σάσσαλος Σπυρίδων, 33.00

  Tο παρόν σύγγραμμα αποτελείται από δύο τόμους. Στο πρώτο περιλαμβάνει τη γραμμική άλγεβρα, την Aναλυτική γεωμετρία και τους μιγαδικούς αριθμούς. O τόμος B΄ περιλαμβάνει το διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό των συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής. Kαι στους δύο τόμους υπάρχουν άφθονα παραδείγματα και εφαρμογές ώστε να εμπεδώνεται κατά τον καλύτερο τρόπο η υπάρχουσα θεωρία. Eπίσης, στο τέλος των δύο τόμων υπάρχουν οι λύσεις όλων των προτεινόμενων ασκήσεων.

  Περιεχόμενα
 • Μαθηματικά ΙΙ, Διαφορικές εξισώσεις by: Χατζηνικολάου Κων. 24.00

  Tο εγχειρίδιο αυτό έχει ως σκοπό να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μαθηματικό όσο και ως βοηθητικό κείμενο σε θέματα διαφορικών εξισώσεων. Γιαυτό και σε κάθε κεφάλαιο δίνονται πολλές λυμένες ασκήσεις, τετρακόσιες πενήντα συνολικά, αλλά και εφαρμογές.

  Περιεχόμενα