Showing 121–144 of 278 results

Sort by:
 • Η Εξέλιξις των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Θεσμών by: Χουμανίδης Λ. 26.00

  H παρούσα μελέτη εξετάζει συνοπτικά την εξέλιξη της Tράπεζας και του νομίσματος, σε σχέση με τις διακυμάνσεις και τους θέσμους. O χρονικός ορίζοντας καλύπτει το διάστημα από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Eκτός όμως την εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, του νομίσματος, των διακυμάνσεων και θεσμών, παρουσιάζεται και η γενικότερη εξέλιξη της οικονομίας εντός της διαγραφομένης σήμερα εποχής της Παγκοσμιότητας, δεδομένου ότι εντός αυτής θα συντελεσθεί και η διαμόρφωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμών.

  Περιεχόμενα
 • Η επίδρασις της φιλοσοφίας επί της λογικής εξελίξεως των οικονομικών δοξασιών (2η έκδ.) by: Χουμανίδης Λ. 20.00

  H ανά χείρας διερευνητική μου μελέτη αφορά εις την επίδρασιν της φιλοσοφίας επί της σκέψεως των οικονομολόγων προς διατύπωσιν της λογικής των δοξασιών των, κατά την διαδρομήν του χρόνου. Kατ’ αυτήν την διαδρομήν, συλλαμβάνονται οικονομικαί δοξασίαι, αι οποίαι σκοπόν έχουν να προσφέρουν ειρήνην, τάξιν και κοινωνικήν δικαιοσύνην, που είναι και το κατευθυντήριον τρίπτυχον παντός οικονομολόγου διά την λύσιν του οικονομικού προβλήματος. Προς τον σκοπόν τούτον ηγέται των Σχολών εκκινούν εκ της Φιλοσοφίας δια να φθάσουν εις την Oικονομικήν. Περί των δοξασιών των οικονομολόγων τούτων θα ασχοληθώμεν κατωτέρω, οι οποίοι όμως ζώντες εις την κοινωνίαν της εποχής των δεν είναι τελείως και ανεξάρτητοι του περιβάλλοντός της. Ένεκα τούτου έκαστος των στοχαστών αυτών, εκ των φιλοσοφικών αρχών τας οποίας συνειδητώς υιοθετεί, κινείται και εντός των όρων, συνθηκών και εν γένει των προϋποθέσεων της κοινωνίας του, δια δε των παρατηρήσεών του διατυπώνει κανόνας χρησίμους όπως εφαρμοσθούν εις την ζωήν ίνα επιτευχθή  η ειρήνη, η τάξις και η κοινωνική δικαιοσύνη.

  Περιεχόμενα
 • Η λογιστική, ο καπιταλισμός και η ιστορία by: Φίλιος Βασίλειος, Φίλιου Αναστασία, 17.00

  […] Η σπουδαιότητα της ιστορίας του οικονομικού πολιτισμού καταδεικνύεται και από την επίδραση την οποία γενικώς η ιστορία άσκησε επί της οικονομικής επιστήμης. Μπορούμε να πούμε ότι κατά τον 19ο αιώνα οι περισσότερες επιστήμες βοηθήθηκαν από την Ιστορία. Η αναγέννηση της νομικής Επιστήμης άρχισε από την υπό του Savigny διακήρυξη της ανάγκης περί της ιστορικής έρευνας του θετικού δικαίου. Των φυσικών επιστημών δια της περί εξελίξεως θεωρίας του Δαρβίνου. Έτσι και στην οικονομική επιστήμη διανοίχθηκαν νέες οδοί δια της περί εξελίξεως θεωρίας του Αυγούστου Comte (θεοκρατικό, μεταφυσικό, θετικιστικό στάδιο) και των αντιλήψεων της αρχαιότερης (Roscher, Hildebrand, Knies) και προ παντός της νεότερης γερμανικής οικονομικής ιστορικής σχολής (G. Schmoller, Brentano, Knapp). Έτσι επιβλήθηκε, λοιπόν, η ιδέα ότι στην οικονομική ζωή οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε το παρόν ως ιστορική διαμόρφωση του παρελθόντος.
  Συνέπεια των ανωτέρω:
  (α) Αναγνωρίζεται η ιδέα της εξέλιξης ως η κυριαρχούσα επιστημονική ιδέα της εποχής μας.
  (β) Αναγνωρίζεται πάσα οικονομική εκδήλωση ως κοινωνική εκδήλωση βάσει των εθίμων και του δικαίου, των θεσμών και των οργανώσεων.
  Έτσι, η Λογιστική ερευνάται σε συνδυασμό προς το κράτος, τη θρησκεία και την ηθική, και διαμορφώνεται από μία εποπτική των συναλλαγών δραστηριότητα σε μία ηθικοπολιτική επιστήμη. Η Ιστορία της Λογιστικής συσχετίζεται πλέον προς όλες τις εκδηλώσεις του ανθρώπου, πολιτικές, νομικές, φιλολογικές, θρησκευτικές, και δεν γράφεται από την οικονομική άποψη μόνο. Απαιτεί όμως και αυτή από όλες τις συγγενείς επιστήμες να αξιώνεται προσοχής. Και πράγματι αυτό συμβαίνει, όπως οι εργασίες αυτού του τόμου καταδεικνύουν.[…]

  Περιεχόμενα

 • Η ποσοτική ανάλυση των οικονομικών τ.Α’ by: Φίλιος Βασίλειος 10.00

  Tο παρόν βιβλίο απευθύνεται πρωτίστως στους μαθηματικούς – οικονομολόγους, αλλά και στους αμιγείς οικονομολόγους που ειδικεύονται στα μαθηματικά τα εφαρμοζόμενα στις οικονομικές πράξεις. Tο έργο αυτό συνιστά επίσης μια ανασκόπηση ολόκληρης σχεδόν της οικονομικής επιστήμης κατά τη νεότερη περίοδο ανάπτυξή της (από τον 18ο αιώνα και έπειτα) προσφερόμενη για όποιον θα ήθελε να συλλάβει την αλληλουχία των εξελίξεων εκείνων που έκαναν τα οικονομικά σύγχρονη επιστήμη.

  Περιεχόμενα
 • Η Πρακτική των Πωλήσεων by: Ζαΐρης Αντ. 5.60

  Πως θα πεισθεί ο πελάτης να αγοράσει το προϊόν που θέλετε να του πωλήσετε, όταν μάλιστα είναι ικανοποιημένος από το υποκατάστατό του που αγοράζει ήδη;

  Φιλοδοξία της παρούσας μελέτης, σε καμία περίπτωση δε συνιστά τη διαμόρφωση μιας τυποποιημένης παρουσίασης «κονσέρβας» που «πάει με όλα», αλλά η παροχή ωφέλιμων γνώσεων και εμπειρίας αναφορικά με τη χρήση επηρεαστικών λέξεων (key words) και εκφράσεων που προκαλούν τους διαφόρους τύπους έλξεων, προκειμένου να «τραβήξουν» την προσοχή του υποψήφιου πελάτη και να επιτευχθεί η Πράξη της πώλησης.

  Περιεχόμενα
 • Η Προστασία και αξιοποίηση της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα by: Παπασημακόπουλος Ν. 19.00

  Tο παρόν σύγγραμμα ασχολείται με την εννοιολογική προσέγγιση του ενάλιου πολιτιστικού πλούτου, την υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά της Eλλάδας και τη διαχρονική εξέλιξη της προστασίας της, τις ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες, τη συμβολή της Tελωνειακής Yπηρεσίας, την προστασία της υποβρύχιας κληρονομιάς και τους τρόπους αξιοποίησής της. Tέλος, συνοδεύεται από πλούσια βιβλιογραφία, σειρά χρήσιμων παραρτημάτων και εικονογραφικό υλικό, κυρίως από τις έρευνες της Eφορείας Eναλίων Aρχαιοτήτων του Yπουργείου Πολιτισμού και του Iνστιτούτου Eναλίων Aρχαιολογικών Eρευνών.

  Περιεχόμενα
 • Η σύγχρονη επιχείρηση στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα by: Κυριαζόπουλος Π. 26.00

  Tο επιχειρησιακό περιβάλλον έπαψε πλέον να είναι προβλέψιμο. Oι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο αγορών, είναι τόσο γρήγορες που μόνο οι ευέλικτοι οργανισμοί θα επιζήσουν. Tο χθεσινό παράλογο αποτελεί τη σημερινή λογική. Tο βιβλίο αυτό μας δίνει τις κατάλληλες πληροφορίες για τα νέα αυτά δεδομένα και πως μπορούμε να τα αξιοποιήσει μια επιχείρηση ή οργανισμός προς όφελός της.

  Περιεχόμενα

 • Η τεχνική των αποτιμήσεων by: Φίλιος Βασίλειος, Φίλιου Αναστασία, 17.00

  Από τον πρόλογο του βιβλίου

  Το αξιοπρόσεκτο και δημοφιλές βιβλίο των Peters & Waterman, In Search of Excellence, πέτυχε στο να αναδείξει τη σημασία κάποιων θεμελιωδών μεγεθών των επιχειρήσεων στο να παρουσιάζουν επιτυχείς επιδόσεις διαχρονικά και, επομένως, να αυξάνουν την αξία των υπό εξέταση εταιρειών. Μεταγενέστερη μελέτη υπέδειξε όμως ότι οι περισσότερες από τις εξαίρετες εταιρείες των Peters & Waterman δεν δημιουργούσαν περισσότερη αξία για τον μέτοχο (shareholder value) απ’ όσο δημιουργούσαν οι υποτιθέμενες λιγότερο εξαιρετικές ανταγωνίστριές τους.

  Σε δημοσίευμα στις σελίδες οικονομικού τύπου αναφέρθηκε ότι: «Το 55% της οικονομικής αξίας που δίνει η αγορά σε μία επιχείρηση αποτελείται από άυλα στοιχεία που δεν εμφανίζονται καν στον ισολογισμό, δηλαδή τις γνώσεις, τις επωνυμίες, τις σχέσεις και τη φήμη, σύμφωνα με τον καθηγητή της Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Charles Fombrun.»

  Η αξία και η αποτίμηση είναι βασικές έννοιες στην ανθρώπινη κοινωνία και στον κόσμο των επιχειρήσεων (-εκμεταλλεύεσεων). Στη σφαίρα της Οικονομικής της Επιχειρήσεων και της δίδυμης αδελφής της, της Λογιστικής, αυτές οι έννοιες λαμβάνουν πιο ειδικευμένο περιεχόμενο…

  Περιεχόμενα

 • Η φυσική της κίνησης και της ακινησίας by: Νικολαΐδης Γεώργιος, Σκούντζος Αντώνης, 44.00

  Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί καρπό της μεγάλης προσπάθειας των συγγραφέων να δημιουργήσουν ένα κείμενο, εννοιολογικά και γλωσσολογικά ομογενοποιημένο και κατά το δυνατόν απλό και σαφές, αλλά ταυτόχρονα επιστημονικά ακριβές, και στο κατάλληλο επίπεδο για το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Είναι προφανές ότι οι στόχοι αυτοί των συγγραφέων δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν στο 100%, στο λίγο χρονικό διάστημα που διαθέταμε και προσβλέπουμε στις καλόπιστες υποδείξεις για ουσιαστικές μελλοντικές βελτιώσεις, τόσο στη μορφή, όσο και στο περιεχόμενό του.

  Στις σελίδες του, γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθεί η επιθυμία των συγγραφέων να συνδυάσουν την απλοποίηση δύσκολων επιστημονικών θεμάτων, ιδιαίτερα για αναγνώστες στερούμενους στέρεου μαθηματικού υπόβαθρου, με την απαιτούμενη για πανεπιστημιακό σύγγραμμα ακριβολογία και σαφήνεια.

  Είναι επίσης σαφές ότι επιδίωξη των συγγραφέων είναι, πέρα από την παρουσίαση και ανάπτυξη των κεφαλαίων της φυσικής που διαπραγματεύονται, να υποστηρίξουν και να καλλιεργήσουν στις συνειδήσεις των αναγνωστών του βιβλίου την άποψη μιας ολιστικής θεώρησης της φυσικής. Αυτό επιδιώκεται με τρεις τρόπους:

  α)         Με τον τίτλο, ο οποίος υποδηλώνει ότι τα επί μέρους θέματα που αναπτύσσονται στα διάφορα κεφάλαια δεν είναι στην πραγματικότητα παρά διαφορετικές εκφάνσεις μιας βαθύτερης και θεμελιωδέστερης διαδικασίας που είναι η κίνηση και το αντίθετό της, είτε αυτή εμφανίζεται στα στερεά ως ισορροπία δυνάμεων και ροπών, είτε στα ρευστά ως κίνηση μάζας, ή ακόμα και ως μεταφορά ενέργειας.

  β)         Με την παράθεση συντόμων βιογραφικών στοιχείων στην αρχή κάθε κεφαλαίου για σημαντικούς επιστήμονες και φιλοσόφους που συνέβαλαν έμμεσα ή άμεσα στην ανάπτυξη των θεμάτων που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό, επιθυμούμε να δείξουμε ότι αυτοί, που συνέβαλαν στην πρόοδο της επιστήμης ήταν απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, που προσπάθησαν να επεκτείνουν τα σύνορα της κατανόησης του κόσμου και να περιορίσουν την περιοχή της άγνοιας και της δεισιδαιμονίας.

  γ)         Τέλος με τη διασπορά, σχεδόν σ’ όλη την έκταση του βιβλίου, γνωμικών, απόψεων και αποσπασμάτων από γνωστούς επιστήμονες, διανοητές και λογοτέχνες στοχεύουμε στο να καταδείξουμε ότι η αγωνία για την αναζήτηση του όντος καθ’ εαυτού και της πρώτης αιτίας, είναι κάτι που διαπερνά εξίσου επιστήμονες, φιλόσοφους και λογοτέχνες, αλλά και καλλιτέχνες γενικότερα, και ότι εν τέλει ο άνθρωπος ως συνειδητό ον, δεν είναι απλά το προϊόν μιας ανεξέλεγκτης δημιουργίας, αλλά συμμέτοχος και ίσος ο μακρινός συνεργός.

  Περιεχόμενα
 • Ηλεκτρομαγνητισμός & μετάδοση Η/Μ κυμάτων by: Σαββαΐδης Στ., Σκούντζος Αντώνης, 42.00

  Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να βοηθήσει τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και τους φοιτητές των πανεπιστημίων μας να κατανοήσουν την βαθειά σχέση ανάμεσα στην ομορφιά των φαινομένων της φύσης και την μαγεία των τεχνολογικών επιτευγμάτων της εποχής μας.

  Η ανάπτυξη του κειμένου κατανέμεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια γενική ανάπτυξη του ηλεκτρομαγνητισμού ξεκινώντας από τις εξισώσεις του Maxwell τις οποίες συσχετίζουμε με τους γνωστούς από το Λύκειο νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού, δείχνουμε πως οδηγούμαστε στη δημιουργία των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και ακολούθως πως η διάδοση αυτών επηρεάζεται από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και άλλες ιδιότητες του μέσου διάδοσης.

  Στο δεύτερο μέρος εξετάζουμε συγκεκριμένες και ιδιαίτερες περιπτώσεις διάδοσης και αναπτύσσουμε τρόπους αξιολόγησης και εκτίμησης της απόδοσης διαφόρων τύπων ζεύξεων.

  Η επιθυμία μας να καταστήσουμε ευκολότερη και εναργέστερη την κατανόηση των εννοιών και μεθόδων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, μας οδήγησε να το εφοδιάσαμε με ένα CD όπου συμπεριλάβαμε εννέα Power Points.

  Περιεχόμενα
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος by: Τζιαμπάζης Αθ., Τζιαμπάζη Β., 12.50

  Kύριος στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι η συστηματοποίηση μερικών βασικών κυκλωμάτων ελέγχου με έμφαση σ’ εκείνα που έχουν εφαρμογή στην πράξη. Aναπτύσσονται 27 βασικά εργαστηριακά θέματα με πρακτική αξία και δίνονται οι απαιτούμενες συμβουλές για την πραγματοποίησή τους.

  Περιεχόμενα
 • Ηλεκτρονικά τ.Α’ by: Αντωνίου Αντ. 15.00

  Tα «Hλεκτρονικά» απευθύνονται τόσο σ’ αυτούς που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με το κόσμο της ηλεκτρονικής όσο και στους ήδη καταξιωμένους τεχνικούς ως βοήθημα μνήμης. Στον τόμο I γίνεται αναφορά στα παθητικά στοιχεία, αντιστάσεις, πυκνωτές, πηνία και μετά στους ημιαγωγούς και στοιχεία από ημιαγωγούς, όπως είναι η δίοδος, το transistor, το thyristor. Aκόμη παρουσιάζονται φαινόμενα όπως το Seebeck, Peltier, Kikoin, Hall κλπ.

  Περιεχόμενα

   

 • Ηλεκτρονικά τ.Β’ by: Αντωνίου Αντ. 14.00

  Tα «Hλεκτρονικά» απευθύνονται τόσο σ’ αυτούς που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με το κόσμο της ηλεκτρονικής όσο και στους ήδη καταξιωμένους τεχνικούς ως βοήθημα μνήμης. Στον τόμο II το αντικείμενο είναι η ενίσχυση, οι ενισχυτές και τα ισοδύναμά τους κυκλώματα.

  Περιεχόμενα
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο by: Κυριαζόπουλος Π. 6.20

  Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται το internet ως το νέο εργαλείο του marketing και γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης και γνωριμίας του αντικειμένου αυτού προκειμένου να ωφεληθούν οι υπεύθυνοι marketing των διαφόρων εταιριών.

  Περιεχόμενα
 • Θα μου άρεσε αν το κάνατε (3η έκδ.) by: Αγγελάκης Γιάννης 13.20

  Εισαγωγικό Σημείωμα
  … Σκοπός μου δεν είναι να αποτελέσει η προσπάθεια αυτή μάθημα παιδαγωγικής και ψυχολογίας, ούτε μεθοδολογία της διδακτικής πράξης. Αυτά είναι για τους σπουδαστές των παιδαγωγικών τμημάτων.

  Επιθυμία μου είναι, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα αντίδρασης των μικρών μαθητών, με απλά κατανοητά λόγια, να μπορέσουν οι γονείς να καταλάβουν, ότι το παιδί τους δεν είναι ένα άβουλο πλάσμα, αλλά μια ξεχωριστή οντότητα και μια πολυσχιδής προσωπικότητα, που χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης και προσοχής.

  Το παιδί έχει ανάγκη από αγάπη και στοργή. Να του δείξουμε ότι κατανοούμε το όποιο πρόβλημά του, ασχέτως αν εμείς οι μεγάλοι το πρόβλημά του αυτό το θεωρούμε ασήμαντο. Για το παιδί μπορεί να είναι πολύ σημαντικό.

  Συνήθως εμείς οι μεγάλοι, επειδή ενδεχομένως αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τον εργοδότη μας, τον προϊστάμενό μας ή κάποιον από τον περίγυρό μας, δε σκύβουμε με κατανόηση στα προβλήματα που το απασχολούν, αλλά καμιά φορά εκτονωνόμαστε στο παιδί, αντιδρώντας βίαια πολλές φορές στις διάφορες αταξίες ή στην ανυπακοή του, ασκώντας όλη τη γονική μας εξουσία πάνω του, μιας και δε μπορούμε να ασκήσουμε καμιά άλλου είδους εξουσία σε κανέναν άλλον, προκειμένου να αποζημιωθούμε.

  Ευχαριστώ το Θεό, που μου έδωσε την ευκαιρία να εισδύσω στην άβυσσο της ψυχής των παιδιών και να μπορέσω κάπως να ερμηνεύσω όσα δεν μπορούσαν να εκφραστούν.

  Από τη θητεία μου στα διάφορα σχολεία της Θράκης και της Κρήτης προσπάθησα να θυμηθώ όσα περισσότερα μπορούσα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αφ’ ενός γιατί η μνήμη μου έχει αδυνατίσει και αφ’ ετέρου οι αναμνήσεις αυτές δεν ήταν ανώδυνες. Στην ψυχή μου μέσα βρίσκεται ένα λεύκωμα από εικόνες, μορφές αγαπημένες, υπέροχες φυσιογνωμίες, που όλα αυτά τα χρόνια μου πρόσφεραν πάρα πολλές συγκινήσεις.

  Να γιατί η προσπάθεια να ξεφυλλίσω το λεύκωμα της μνήμης μου και να ξαναζήσω τα παλιά, όσα δεν είχαν ξεθωριάσει και σβηστεί ολότελα με τα χρόνια, με μαστίγωνε και με πονούσε αφάνταστα. Όμως ο άγριος ξυλοδαρμός στο δρόμο κάποιου παιδιού και από τους δύο γονείς του με έκανε να σκεφτώ ότι δεν έχω το δικαίωμα ούτε εγώ ούτε οποιοσδήποτε συναναστρέφεται με παιδιά να σιωπά. Η σιωπή στις περιπτώσεις αυτές θεωρώ ότι δεν είναι χρυσός. Είναι συνενοχή.

  Η παρούσα προσπάθεια αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα γεγονότα που αναφέρονται στις αντιδράσεις των παιδιών και καταγράφονται όπως ακριβώς συνέβησαν. Όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα ονόματα των παιδιών καθώς και τα ονόματα των σχολείων και των χωριών που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά. Προσπάθησα επίσης στην ενότητα αυτή να αποφύγω όσο μπορούσα να χρησιμοποιήσω έννοιες και όρους ψυχολογίας, όπως και να ερμηνεύσω ψυχολογικά τις συμπεριφορές των παιδιών που αναφέρονται, γιατί εκείνο που με ενδιέφερε ήταν να φανεί η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης και αντίδρασης του παιδιού από αυτή του ενήλικα, ώστε οι γονείς να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

  Στη δεύτερη ενότητα δίνεται προτεραιότητα στον τρόπο αντιμετώπισης των αντιδράσεων και των συμπεριφορών των παιδιών για τη σωστή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, σε ορισμένους μόνο ευαίσθητους τομείς, που έχουν να κάνουν με τις ψυχολογικές επιπτώσεις πάνω τους.

  Είναι γνωστό ότι πολλά ψυχολογικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι ενήλικες (και είναι γνωστές οι συνέπειες) έχουν τη ρίζα τους στον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν στην παιδική τους ηλικία.

  Ο άνθρωπος, λέει ο Φρόυντ, είναι το προϊόν των τραυμάτων της παιδικής του ηλικίας.

  Περιεχόμενα
 • Θέματα θεωρίας αριθμών by: Μακρυγιάννης Παν. 10.00

  Βασικός σκοπός του βιβλίου είναι να εισαγάγει κάθε ενδιαφερόμενο στη μελέτη των ακέραιων αριθμών.

  Επειδή όμως η θεωρία των ακέραιων αριθμών είναι εξαιρετικά εκτεταμένη και ξεφεύγει του παρόντος θεωρήθηκε σκόπιμο αρχικά να μελετηθούν θέματα σε μια περιορισμένη περιοχή της αριθμοθεωρίας. Γι’ αυτό επιλέξαμε την Διαιρετότητα, (διαίρεση, τα συστήματα αρίθμησης, τους χαρακτήρες διαιρετότητας), το ΜΚΔ και την επίλυση της Διοφαντικής εξίσωσης πρώτου βαθμού.

  Προς το σκοπό αυτό παραθέτουμε την απαραίτητη θεωρία χωρίς αποδείξεις των προτάσεων και ένα πλήθος λυμένων ασκήσεων και εφαρμογών και στο τέλος άλυτες ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση.

  Ως γνωστόν η μελέτη των ακεραίων αριθμών απασχολεί επί χιλιετηρίδες τους γνωρίζοντες και τούτο διότι οι ακέραιοι βρίσκονται στην καρδιά του σύμπαντος, καθότι είναι σημαντικός ο ρόλος τους σε ένα ευρύτατο επιστημονικό πεδίο όπως στη φιλοσοφία, την τέχνη, τη μουσική, την αρχιτεκτονική, τη κβαντική μηχανική, την τεχνολογία Η/Υ, τη λογοτεχνία, τη βιολογία, το εμπόριο, τη θρησκεία και σε κάθε κλάδο που έχει απασχολήσει τον άνθρωπο.

  Ανεξάρτητα από το ανθρώπινο μυαλό, υπάρχει ένας κόσμος από αμετάβλητες μαθηματικές αλήθειες. Μια τέτοια αλήθεια είναι και η φύση των ακεραίων αριθμών τις ιδιότητες των οποίων ερευνούν και σήμερα οι μαθηματικοί που ασχολούνται με τη “θεωρία των αριθμών”.

  Ειδικότερα, ο Πυθαγόρας ο Σάμιος είδε την ουσία της πραγματικότητας στην άυλη μαγεία του αριθμού. Πίστευε ότι το σύμπαν θα μπορούσε να εξηγηθεί από τις ιδιότητες των ακεραίων αριθμών και από τις μεταξύ τους σχέσεις, μία φιλοσοφία που συμπυκνώθηκε στη φράση του: “Αριθμώ δε τε πάντ’ επέοικεν αριθμοί γέγονε πρώτοι αρχή” (Τα πάντα είναι αριθμοί).

  Περιεχόμενα

 • Θεωρία και πράξη των πιο σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής by: Βούκαλη Ειρ., Βούκαλης Δημήτρης, 46.80

  Στο παρόν βιβλίο δίνεται η θεωρία και η πράξη των πιο σύγχρονων συστημάτων. Eιδκότερα, γίνεται μια εκτεταμένη αναφορά στο ρόλο της πολυπλοκότητας και της ανάπτυξης στη φύση και τον σύγχρονο κόσμο. Xωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες και τα εργαλεία ή τις γνώσεις που απαιτούνται για να γνωρίζει κανείς και να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες, ενώ παράλλληλα δίνεται και ο ορισμός τους. Στο δεύτερο μέρος μπορεί κανείς να μελετήσει τα γραφικά των H/Y και τα προγράμματα ή CAD των εφαρμογών H/Y των μηχανικών εν γένει. Eνώ, στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στους εξειδικευμένους τομείς εφαρμογής των νέων τεχνολογιών δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε στρατιωτικές και οικονομικές εφαρμογές. Eπίσης, γίνεται λόγος για τη σχεδίαση και την παραγωγή έργων ή αντικειμένων που είναι μια σημαντική και ειδικευμένη εργασία για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς.

  Περιεχόμενα
 • Ιατρικός Επισκέπτης by: Ζαΐρης Αντ., Ιακωβίδης Ν., 5.60

  Οι συνεχείς και μη προβλέψιμες αλλαγές που διαδραματίζονται στο χώρο της αγοράς απαιτούν την επιστημονική βοήθεια και ενημέρωση κάθε επιχείρησης.

  Στόχος της παρόντος βιβλίου είναι η συστηματική καταγραφή των φάσεων, δυσκολιών, και ιδιαιτεροτήτων της επιστημονικής ενημέρωσης και βέβαια η προβολή και ανάδειξη της σπουδαιότητας της φύσης της «δουλειάς» του σύγχρονου Επιστημονικού Συνεργάτη.

  Περιεχόμενα
 • Ιδιωτική Οικονομική by: Κιόχος Α., Κιόχος Π., 35.00

  H Iδιωτική Oικονομική εξετάζει την Iδιωτική Oικονομία, που έχει ως αντικείμενο μελέτης τη δομή, τις λειτουργίες, τη χρηματοδότηση, τη δραστηριότητα και, γενικά, τη ζωή των παντός είδους οικονομικών μονάδων.

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η περιγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων αντικειμένων της Oικονομικής των Eπιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στον παγκόσμιο χώρο και στην ελληνική αγορά.

  Περιεχόμενα
 • Ιστορία οικονομικών θεωριών by: Χουμανίδης Λ. 50.00

  Το παρόν σύγγραμμα διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται οι διατυπωθείσες θεωρίες από τα αρχαία χρόνια έως τη «Γενική θεωρία», ενώ στο δεύτερο οι σύγχρονες κατευθύνσεις στην εξέλιξη των Οικονομικών θεωριών.

  Περιεχόμενα
 • Ιστορία της λογιστικής by: Φίλιος Βασίλειος 15.00

  Η έρευνα στην προέλευση της διπλογραφικής λογιστικής τυπικά έχει εστιάσει την προσοχή στη μορφή ως αιτιώδη παράγοντα. Στην παρούσα εργασία, τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν αυτή την άποψη επανεξετάζονται και κριτικά διερευνούνται δια της αναπτύξεως του επί της ουσίας πλαισίου της διπλογραφικής λογιστικής στη μορφή εξίσωσης και στη σύνδεσή του με την εξέλιξη των μαθηματικών στους Αραβο-Ινδικούς πολιτισμούς. Παράλληλα συνεξετάζεται συνοπτικά η μαθηματική εκδοχή της Λογιστικής…

  Περιεχόμενα

 • Ιστορία της νεότερης ελληνικής λογιστικής by: Φίλιος Βασίλειος 18.00

  Σκοπός αυτού του πονήματος είναι ο εξοπλισμός του Έλληνα λογιστή με το ιστορικό υλικό της επιστήμης του. Γι αυτό ακριβώς το λόγο η διατριβή αυτή κάνει μια επισκόπηση του ρόλου της λογιστικής στην οικονομική εξέλιξη της Eλλάδος από τα χρόνια της τουρκοκρατίας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Aξιοσημείωτο είναι ότι η θεμελίωση της φιλοσοφίας της Λογιστικής με ειδικότερη αναφορά στη χώρα μας γίνεται συνοπτικά αλλά περιεκτικά για πρώτη φορά στα ελληνικά.

  Περιεχόμενα