Showing 193–216 of 278 results

Sort by:
 • Ο οικονομικός λογισμός των γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων & των αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών τ.Α’ by: Φίλιος Βασίλειος 31.50

  Tο περιεχόμενο αυτού του συγγράμματος αντανακλά την ύλη του μαθήματος «Aγροτική Λογιστική και Eκτιμητική» του έκτου εξαμήνου σπουδών στο Tμήμα Oργάνωσης και Διοίκησης Eπιχειρήσεων Aγροτικών Προϊόντων και Tροφίμων. H αξιοποίησή του ως διδακτικό μέσο προϋποθέτει την επαρκή γνώση αφενός μεν Xρηματοοικονομικής Λογιστικής, αφετέρου δε Kοστολόγησης και Aναλυτικής Λογιστικής Kόστους.

  Περιεχόμενα
 • Ο ρόλος του Ηγέτη Manager στη Σύγχρονη Εποχή by: Κυριαζόπουλος Π., Ζαΐρης Αντ., 5.60

  Ο ηγέτης – manager ανεξάρτητα από το πεδίο δραστηριοποίησης του είναι ένα πρόσωπο προικισμένο και χαρισματικό που χάρη στη χρήση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διαθέτει κατευθύνει την ομάδα του και την επιχείρησή του, εξασφαλίζοντας την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων.

  Η ανάγκη για την αναζήτηση ενός ικανού manager είναι πραγματική, η επιθυμία ωστόσο αναζήτησης ενός ηγέτη – manager είναι βαθύτερη και αποτέλεσμα ιστορικής διαδικασίας.

  Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται ποια χαρακτηριστικά οφείλει να έχει ένας διοικητής προκειμένου να γίνει πραγματικός ηγέτης.

  Περιεχόμενα
 • Οδηγός Coaching by: Δερλώπας Άγγελος, Παυλάκης Μάνος, 27.50

  Από την εισαγωγή του βιβλίου
  … Το βιβλίο θα λέγαμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για όσους έρχονται με διάθεση να γνωρίσουν το διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο του Coaching. Απευθύνεται σε επίδοξους Coaches, Συμβούλους Προσωπικής Ανάπτυξης, Συμβούλους Επιχειρήσεων, αλλά και Στελέχη Επιχειρήσεων, Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Καριέρας, Εμψυχωτές Ομάδων, Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές. Γενικά, πιστεύουμε ότι από το βιβλίο αυτό μπορεί να ωφεληθεί κάθε επαγγελματίας, από όποιο τομέα κι αν προέρχεται, ο οποίος αναζητάει τρόπους για τη διερεύνηση των καλύτερων επιλογών που μπορεί να προκύψουν από τις συζητήσεις με άλλους, συνεργάτες ή / και υφισταμένους, καθώς και τρόπων για την προσωπική αφύπνιση και ενεργοποίηση.
  Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε κατά την περίοδο συγγραφής και –κυρίως– επιμέλειας του τόμου αυτού ήταν η απόδοση στα Ελληνικά διάφορων όρων που σχετίζονται με το αντικείμενο του βιβλίου. Με δεδομένη την έλλειψη σημαντικής σχετικής βιβλιογραφίας, αλλά και την αστοχία, κατά τη γνώμη μας, απόδοσης κάποιων όρων στην ελληνική γλώσσα, πήραμε την απόφαση να αφήσουμε αυτούσια στην Αγγλική κάποια βασική ορολογία και να αποδώσουμε στα Ελληνικά όρους που ενδεχομένως στην Αγγλική τους εκδοχή να μην είναι τόσο οικείοι στη γλώσσα μας. Έτσι, στο κείμενο θα δείτε όρους, όπως Coaching, αντί ενδεχομένως «προπονητική ζωής» ή «συμβουλευτική» και Coachee, αντί για «πελάτης» ή «ωφελούμενος» και θα δείτε και όρους όπως «ενσυνειδητότητα», αντί mindfulness, σε μια προσπάθεια να μεταφράσουμε όσο γίνεται πιο πιστά την αρχική λέξη.
  Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, το βιβλίο αυτό αποτελείται από έξι αυτόνομα μέρη, καθένα από τα οποία διαρθρώνεται σε επιμέρους κεφάλαια. Αν και η βασική λογική στην ανάγνωση του βιβλίου ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία, με έναρξη μιας παρουσίασης των πιο γενικών και θεωρητικών εννοιών έως την καταγραφή των βασικών πρακτικών εργαλείων προς το τέλος, είναι αλήθεια ότι καθένα από τα έξι μέρη μπορεί να διαβάζεται αυτόνομα. …

  Περιεχόμενα

 • Οικονομικά Μαθηματικά & στοιχεία Τραπεζικών Εργασιών by: Αποστολόπουλος Θεόδ. 30.00

  Tο βιβλίο αυτό έχει σκοπό διδακτικό και απευθύνεται στους Tραπεζικούς Yπαλλήλους, αλλά και σε οποιονδήποτε ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά ζητήματα και θέλει να γνωρίσει επιστημονικότερα τα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται τα «Oικονομικά Mαθηματικά».

  Kατά την συγγραφή αυτού του βιβλίου καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια να συνδεθεί η θεωρία των «Oικονομικών Mαθηματικών» με τις τραπεζικές εργασίες και στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια σειρά προβλημάτων με τις λύσεις τους.

  Περιεχόμενα
 • Οικονομική της Ανάπτυξης by: Αλεξανδρίδης Μιχαήλ 29.30

  Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο, τη θεωρητική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της “Οικονομικής Ανάπτυξης” (Economic Development) και την εφαρμογή της μεθόδου “Κοινωνικής Ανάλυσης Ωφελειών–Κόστους” (Social Cost–Benefit Analysis) προς αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων. Περιλαμβάνει: 1. Εισαγωγικές έννοιες περί “οικονομικής μεγέθυνσης”. 2. Ανάλυση “δεικτών ανάπτυξης”, τόσο οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου, όσο και βασικών αναγκών. 3. Ανάλυση των κύριων παραγόντων, που προσδιορίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες μιας οικονομίας (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, επιχειρηματικότητα και τεχνολογική πρόοδο). 4. Αναπτύξη και σχολισμό των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που παρουσιάζουν οι διάφορες χώρες, κατά τον W. Rostow, όταν ευρίσκονται σ’ ένα από τα “στάδια” οικονομικής ανάπτυξης (παραδοσιακό, μεταβατικό, απογείωσης, ωριμότητας και υψηλής μαζικής κατανάλωσης). 5. Ανάλυση της διαδικασίας κατάρτισης προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης, με επίκεντρο τους σκοπούς/στόχους αυτών, αλλά και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή τους, καθώς και των μέτρων άσκησης οικονομικής πολιτικής. 6. Προσέγγιση της μεθόδου “Κοινωνικής Ανάλυσης Ωφελειών–Κόστους” για την αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. 7. Στατιστικούς πίνακες (για την διενέργεια συγκεκριμένων υπολογισμών) και το νομοθετικό πλαίσιο των κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

  Περιεχόμενα
 • Οικονομικός Προγραμματισμός Επιχειρήσεων by: Γαρουφάλης Κωνσταντίνος 37.10

  Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στον Οικονομικό Προγραμματισμό των Επιχειρήσεων. Προσπαθεί να προσεγγίσει σε απλή γλώσσα τα θεματικά πεδία που αναλύονται παρουσιάζοντας την απαραίτητη θεωρία αλλά και μεθοδολογία για την επίλυσή τους ώστε αυτά να καταστούν εργαλεία για τους φοιτητές πρωτίστως, αλλά και για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το βιβλίο έχει δομηθεί σε τέσσερα μέρη.

  Η δομή, η ύλη και ο τρόπος παρουσίασης είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας του συγγραφέα στη διδασκαλία των θεματικών πεδίων που πραγματεύεται το βιβλίο.

  Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι έχει χρησιμοποιηθεί ακριβής επιστημονική ορολογία, ενώ παρατίθεται και η αγγλική ορολογία πιστεύοντας ότι ο αναγνώστης θα διευκολυνθεί ιδιαίτερα αν ανατρέξει για πρόσθετη ενημέρωση σε ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

  Περιεχόμενα
 • Οικονομικός προγραμματισμός επιχειρήσεων by: Ζώης Κ., Γαρουφάλης Κωνσταντίνος, 22.00

  Tο εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στον Oικονομικό Προγραμματισμό των Eπιχειρήσεων και η δομή του εντάσσεται στα πλαίσια της μικροοικονομίας. Eίναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο δίνεται έμφαση στον Oικονομικό Προγραμματισμό των επιχειρήσεων και τις Eπιχειρηματικές Aποφάσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος στην Kατάρτιση του Προϋπολογισμού της Eπιχείρησης και στην Xρηματοοικονομική Aνάλυση.

  Περιεχόμενα
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες (2η έκδ.) by: Μηλιώτη Ειρ. 37.00

  Το παρόν σύγγραμμα ασχολείται κυρίως με τις εκθέσεις. Στα πλαίσια όμως των εκθέσεων καταβάλλεται προσπάθεια προσέγγισης των Οικονομοτεχνικών Μελετών ή μελετών εφικτότητας (feasibility study) όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και με παραδείγματα. Αναλυτικότερα δίνονται πληροφορίες για το σχεδιασμό, την πηγή και οργάνωση πληροφοριών, καθώς και για την ερμηνεία τους. Επίσης, για τη δομή των τυπικών, μικρών και ειδικών εκθέσεων. Τέλος, αναφέρεται στις προβλέψεις, προϋπολογισμούς και την ανάλυση του νεκρού σημείου.

  Περιεχόμενα
 • Ολική αρθροπλαστική του ισχύου: υλικά, μέθοδοι και εμβιομηχανική by: Σκιττίδης Φ. 52.00

  Οι πληροφορίες που περιέχονται στο βιβλίο αυτό θα φανούν χρήσιμες σε φοιτητές της ιατρικής, σε ορθοπεδικούς χειρούργους, σε ερευνητές καθώς και σε φοιτητές της μηχανολογίας που θέλουν να ειδικευθούν στην εκβιομηχάνιση και στις κατασκευές τεχνητών αρθρώσεων.
  Η εκβιομηχανική προσέγγιση στην αντιμετώπιση ασθενειών του ισχίου (ή της κατ` ισχίον άρθρωσης) έκανε δυνατή την κατανόηση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με το ισχίο. Αυτή η κατανόηση, μας επέτρεψε να βελτιώσουμε τις χειρουργικές (ή μη) μεθόδους θεραπείας των παθήσεων του ισχίου. […]

  Περιεχόμενα
 • Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής by: Σκιττίδης Φ. 28.00

  Στο παρόν σύγγραμμα επιδιώκεται να παρουσιασθεί η οργάνωση και η διοίκηση παραγωγής με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις συμβατικές προσεγγίσεις, αλλά και στοιχεία από τις προαναφερθείσες σύγχρονες προσεγγίσεις.

  Eπιχειρείται δηλαδή η ομαλή μετάβαση από το «παλιό» στο «νέο» εστιάζοντας την προσοχή του αναγνώστη και αυριανού στελέχους σε εκείνες τις βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης παραγωγής που θα τον βοηθήσουν να εφαρμόσει τις σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως Eυέλικτη (Flexible), Λιτή (Lean) και Eυκίνητη (Agile) Παραγωγή.

  Περιεχόμενα

 • Όταν τα παιδιά μιλούν με το σχέδιο by: Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ 31.80

  Η προσπάθεια των ανθρώπων να αφήσουν «ίχνη δημιουργίας» είναι πράξη συχνή και πανανθρώπινη. Καθορίζεται μάλιστα, σε μεγάλο βαθμό, από παραμέτρους βιολογικές, ψυχοσυναισθηματικές, επικοινωνιακές και κοινωνικο-πολιτισμικές.
  Η «ιδιοπροσωπία» του καθενός αποτυπώνεται από πολύ νωρίς στις πράξεις δημιουργικής έκφρασης, που όλοι πραγματοποιούμε, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι αυθόρμητες και ελεύθερες. Σε μια τέτοια συλλογιστική, το παιδικό σχέδιο φαίνεται να αποτελεί προνομιακό «ενδιάμεσο» που επιτρέπει τη διερεύνηση και την πρόσβαση σε τρέχουσες συναισθηματικές καταστάσεις, καθώς και σε βασικά στοιχεία της προσωπικότητας του δημιουργού του.
  Κατά τα τελευταία 120 χρόνια υπήρξε συστηματικό ενδιαφέρον για τη μελέτη των παιδικών σχεδίων τόσο από καλλιτέχνες που τα αντιμετώπισαν ως πηγή έμπνευσης, όσο και από επιστήμονες που ανήκουν σε διαφορετικά γνωστικά πεδία (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, παιδαγωγούς, ειδικούς στην τέχνη κ.λπ.). Από το σημείο αυτό βέβαια μέχρι να φθάσει κανείς σε μια συνολική αντίληψη για την ερμηνεία και την αξιολόγηση των παιδικών σχεδίων, ο δρόμος είναι μακρύς και γεμάτος τόσο με ευρήματα που ενθουσιάζουν, όσο και με αμφισημίες που προβληματίζουν…
  Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται ένα «ταξίδι» για «μεγάλους» στο μαγικό κόσμο των «μικρών» και επισημαίνονται μέσα από μια συνθετική ιστορικο-κριτική προσέγγιση οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες αλλά και οι πιθανές παρανοήσεις που μπορούν να υπάρξουν στην επικοινωνία, όταν «τα παιδιά μιλούν με το σχέδιο…».

  Περιεχόμενα

 • Περιγραφική Στατιστική Επιχειρήσεων (4η έκδ.) by: Αποστολόπουλος Κ. 30.00

  Tο βιβλίο έχει γραφτεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να κατανοεί και εμπεδώνει τις εφαρμογές των στατιστικών μεθόδων σαν όργανο λήψεως ορθολογικών αποφάσεων. Γι’ αυτό το λόγο στις περισσότερες εφαρμογές έχουν χρησιμοποιηθεί στατιστικά δεδομένα, τα οποία έχουν ληφθεί από ελληνικές και διεθνείς στατιστικές σειρές, ώστε οι στατιστικές μέθοδοι να γίνονται περισσότερο κατανοητές από τους αναγνώστες που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν σωστά τη Στατιστική σαν στελέχη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα του κράτους.

  Περιεχόμενα
 • Πηγές ενέργειας by: Αξαόπουλος Π., Γελεγένης Ι., 29.30

  Συμβατικές και Ανανεώσιμες

  Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να προσφέρει βασικές γνώσεις για τις διάφορες πηγές ενέργειας που αφορούν τεχνολογικά θέματα, αλλά και θέματα αγοράς, διακίνησης καυσίμων και επάρκειας αποθεμάτων. Βοηθά επομένως στην κατανόηση των ενεργειακών ισοζυγίων σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο επιχείρησης και στη συγκριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων πηγών ενέργειας, καλύπτοντας με ίση βαρύτητα τόσο τις συμβατικές όσο και τις ανανεώσιμες.

  Περιεχόμενα
 • Ποιότητα και έλεγχος ποιότητας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων by: Mario Bona 50.00

  Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στα ιταλικά από τον Mario Bona, διάσημο διεθνώς για την ενασχόληση του σε θέματα ποιότητας. Ταχύτατα μεταφράστηκε στα αγγλικά και η έκδοση του σηματοδότησε την εξάπλωσή του σε πολλές χώρες.
  Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • τις γενικές αρχές ποιότητας, την οργάνωση των συστημάτων ποιότητας και εφαρμοσμένες στατιστικές αναλύσεις σε κλωστοϋφαντουργικά θέματα,
  • τον έλεγχο προϊόντος, δηλαδή τις μεθόδους μέτρησης των φυσικών ιδιοτήτων των ινών, νημάτων και υφασμάτων,
  • τον έλεγχο των διαδικασιών νηματοποίησης και ύφανσης,
  • τις σχέσεις  μεταξύ  των  ιδιοτήτων  των  υφασμάτων  και  του  ετοίμου ενδύματος,
  • την ετικέτα  φροντίδας,  τις  συστάσεις  των  ορίων  ποιότητας,  ανοχές, εκπτώσεις, κλπ.

  Τέλος, αναφέρονται οι σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις στην γνωστική αυτή περιοχή.
  Η μετάφραση του βιβλίου στα ελληνικά, έχει σκοπό την διευκόλυνση του αναγνώστη αλλά και την προσέγγιση των θεμάτων της ποιότητας στην κλωστοϋφαντουργία με μεγαλύτερη οικειότητα.
  Προορίζεται κυρίως για χρήση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως απευθύνεται και σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου καθώς και για τις υπηρεσίες ποιότητας των επιχειρήσεων. Καλύπτει τις γνωστικές απαιτήσεις των στελεχών διοίκησης, του προσωπικού εργαστηρίων και των τεχνικών που ασχολούνται με θέματα ποιότητας στον τομέα παραγωγής τους. Ακόμη,  εξυπηρετεί τους εμπορευόμενους, αλλά και τον απλό καταναλωτή στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
  Περιεχόμενα

 • Προγραμματισμός C++ (με δισκέτα) by: Κυτάγιας Δ. 40.00

  Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μια αφετηρία για τον προγραμματισμό C++. Χωρίζεται σε τρία μέρη όπου παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, ενώ παράλληλα δίνονται και ορισμένες εφαρμογές για γενική εμπέδωση της αναπτυσσόμενης ύλης. Πρόκειται δηλαδή για ένα βιβλίο αναφοράς στη γλώσσα προγραμματισμού C++.

  Περιεχόμενα
 • Προγραμματισμός WEB HTML 4 & ASP by: Aγγελή Χρ. 42.00

  Η γλώσσα HTML σε συνδυασμό με την τεχνολογία ASP παρέχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών web που επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία με το χρήστη. Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας ιστοσελίδων με την HTML, ο συνδυασμός της HTML με την JavaScript και την VBScript για προσθήκη δυναμικών χαρακτηριστικών στις ιστοσελίδες, όπως επίσης ο συνδυασμός της με την τεχνολογία ASP για τη δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας με το χρήστη και την προσθήκη βάσεων δεδομένων στις εφαρμογές.

  Η συγγραφή του κώδικα, όπως επίσης και η χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου, παρουσιάζονται με έναν ιδιαίτερα επεξηγηματικό τρόπο και συνοδεύονται από πλήθος παραδειγμάτων και ολοκληρωμένων εφαρμογών.

  Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πλήρες, χρήσιμο και αποτελεσματικό μέσο εκμάθησης των τεχνολογιών web.

   Περιεχόμενα

 • Προγραμματισμός επιχειρήσεων (2η έκδ.) by: 20.00

  Tο παρόν σύγγραμμα αναφέρεται στον προγραμματισμό των επιχειρήσεων και η δομή του εντάσσεται στα πλαίσια της μικροοικονομίας. Xωρίζεται σε δύο μέρη. Tο πρώτο αναφέρεται στον οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων και το δεύτερο στο γραμμικό.

  Περιεχόμενα
 • Προγραμματισμός με τη VISUAL BASIC 6 by: Aγγελή Χρ. 40.00

  Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να είναι ενημερωμένος στις σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού σε ένα σύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας. Συνδυάζει την παραδοσιακή λογική προγραμματισμού με τις έννοιες του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας. Έτσι, το βιβλίο αυτό παρέχει τις δυνατότητες για ανάπτυξη των ικανοτήτων σχεδιασμού του περιβάλλοντος επικοινωνίας μιας εφαρμογής και της δημιουργίας ολοκληρωμένων εφαρμογών χρησιμοποιώντας λογική προγραμματισμού και τα χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic.

  Περιεχόμενα
 • Πωλήσεις μέσω διαπραγμάτευσης by: Κυριαζόπουλος Π., Ζαΐρης Αντ., 5.60

  Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την ανάγκη αναθεώρησης κάποιων από τις κλασσικές αντιλήψεις για το ρόλο του πωλητή και των πωλήσεων και να επικεντρώσει τη σκέψη στην έννοια της διαπραγμάτευσης και πως αυτή μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην έννοια των πωλήσεων.

  Περιεχόμενα
 • Πώς να κάνετε Επιτυχημένες Πωλήσεις by: Κυριαζόπουλος Π., Ζαΐρης Αντ., 6.20

  Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τους διάφορους τρόπους προσέγγισης και έλξης υποψήφιου ενδιαφερόμενου αγοραστή, που θα εξασφαλίσουν ένα ευνοϊκό κλίμα διαλόγου στη συνέχεια.

  Περιεχόμενα
 • Ρομποτική – Αυτόματα by: Βούκαλης Δημήτρης, Βούκαλη Ειρ., 44.90

  Η τεχνολογία των ρομπότ έχει μπει για τα καλά στην κοινωνική μας ζωή.  Το συναρπαστικό πεδίο αυτών των ευφυών συστημάτων, είναι αυτό που εξάπτει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και τους φέρει στην ευχάριστη θέση για το πεδίο αυτό να αναπτυχθεί κατακόρυφα. Έτσι ο
  τεχνολογικός αυτός τομέας βρίσκει σήμερα μια ραγδαία αύξηση.

  Η χώρα μας προσπαθεί ν’ ακολουθήσει στον τομέα αυτό και με διάφορους τρόπους να μπει στο πεδίο με πολύ γρήγορα βήματα. Έτσι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν εισαχθεί αντίστοιχα μαθήματα που διδάσκεται το μάθημα της ρομποτικής με σκοπό να τροφοδοτήσουν την βιομηχανία με ικανά στελέχη που θα την υπηρετήσουν με συνέπεια και ικανοποιητικά.

  Περιεχόμενα
 • Σειρές, Άπειρες σειρές – δυναμοσειρές by: Μακρυγιάννης Παν. 10.00

  Tο έργο αυτό απευθύνεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να κατανοήσουν τη σύγκλιση των σειρών με άπειρους όρους. Eπίσης, μπορούν να μελετήσουν τις σειρές Taylor, Maclaurin και Fourier. Oι σειρές με άπειρους όρους εμφανίζονται σε πολλά επιστημονικά πεδία στην επίλυση διάφορων προβλημάτων, όπως στην λύση της διαφορικής εξίσωσης του Bessel. Στην ανάπτυξη της ύλης έμφαση δόθηκε στα παραδείγματα και στις εφαρμογές που βασίζονται στις θεωρητικές προτάσεις. Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει βασικά θέματα σειρών με άπειρους όρους, ώστε ο αναγνώστης να έχει ένα βοήθημα στο οποίο θα μπορεί να ανατρέξει αν χρειασθεί.

  Περιεχόμενα
 • Σήματα & Συστήματα by: Φωτόπουλος Π., Παλαμίδης Αλ., Βελώνη Αναστασία, 85.00

  Από τον πρόλογο του βιβλίου:

  Τα ‘σήματα και συστήματα’ αποτελούν τη γνώση υπόβαθρου για την μαθηματική μοντελοποίηση, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των συστημάτων.
  Η ανάπτυξη του αντικειμένου είναι τέτοια ώστε να εξοπλίζει τον αναγνώστη για την λύση ασκήσεων. Τα κεφάλαια που αφορούν το πρώτο μέρος του συγγράμματος αναπτύσσονται  σε τρία αλληλένδετα μέρη: θεωρία με παραδείγματα, λυμένες ασκήσεις και άλυτα προβλήματα. Κατά την ανάπτυξη της θεωρίας το κύριο βάρος δίνεται στην κατανόηση των εννοιών κάνοντας άμεσες αναφορές σε πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα. Η μαθηματική περιγραφή αποτελεί το ένα μέρος της θεωρίας, ενώ το υπόλοιπο αφιερώνεται στην ερμηνεία του μαθηματικού φορμαλισμού. Οι αποδείξεις των θεωρημάτων δίνονται επιλεκτικά και μόνο σε περιπτώσεις όπου η γνώση τους βοηθάει άμεσα στην αξιοποίησή τους σε εφαρμογές. Η εμβάθυνση στα θέματα της θεωρίας γίνεται μέσω παραδειγμάτων τα οποία παρεμβάλλονται στην ανάπτυξη της θεωρίας. Η ενότητα θεωρία-παραδείγματα προετοιμάζει τον αναγνώστη να αντιμετωπίσει τις ασκήσεις. Στόχος αυτού του τύπου παρουσίασης είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τα μαθηματικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται και να του δώσει την άνεση να τα αξιοποιεί για την επίλυση προβλημάτων.
  Οι λυμένες ασκήσεις αναπτύσσουν το αντικείμενο σε μεγαλύτερο βάθος και αποσαφηνίζουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την λύση τους. Σε περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, οι ασκήσεις έχουν οργανωθεί σε ομάδες με στόχο να βοηθήσουν τον αναγνώστη να αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προβλημάτων και να τα συνδέει με αντίστοιχες τακτικές αντιμετώπισης.
  Το βιβλίο είναι γραμμένο από την πλευρά του φοιτητή.  Για τον λόγο αυτό οι λυμένες ασκήσεις παρουσιάζονται με κάθε μαθηματική λεπτομέρεια συνοδευόμενες από τις αιτιολογήσεις που απαιτούνται για να είναι η λύση τους κατανοητή.
  Το δεύτερο μέρος του συγγράμματος είναι η εισαγωγή στη θεωρία των σημάτων και συστημάτων μέσα από αναλυτικά παραδείγματα γραμμένα στο εργαλείο προγραμματισμού Matlab. Έτσι, κάθε θεωρητικός τύπος που παρουσιάζεται συνοδεύεται από την αντίστοιχη υλοποίηση σε κώδικα Matlab. Η ύλη που καλύπτεται εκτείνεται πέραν των αναλογικών σημάτων και συστημάτων και σε αυτά του διακριτού χρόνου.

  Περιεχόμενα

 • Σήματα & Συστήματα για τεχνολόγους by: Φωτόπουλος Π., Βελώνη Αναστασία, 50.00

  Οι όροι ‘σήμα’ και ‘σύστημα’ έχουν εισαχθεί στη μελέτη πολύ διαφορετικών
  φαινομένων. Η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί με αφορμή τη μελέτη των
  συστημάτων, βρίσκει εφαρμογή σε τεχνολογικές δραστηριότητες που
  εκτείνονται από τον σχεδιασμό κυκλωμάτων μέχρι την αεροναυπηγική και
  τον έλεγχο χημικών διαδικασιών. Αντίστοιχα, τα παραδείγματα συστημάτων
  μπορεί να ποικίλουν από τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα μέχρι τους έμβιους
  οργανισμούς όπως για παράδειγμα το σύστημα ομιλίας του ανθρώπου.
  Συχνά λέγεται ότι οι έννοιες ‘σήμα’ και ‘σύστημα’ είναι αναπόσπαστες ή ότι
  αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ποια είναι όμως η αξία του
  ‘νομίσματος’;
  Το σύστημα είναι μια έννοια που έχει εισαχθεί από τους τεχνολόγους στην
  προσπάθειά τους να προβλέψουν και να σχεδιάσουν την συμπεριφορά των
  τεχνολογικών δημιουργημάτων. Αν κανείς απευθυνθεί στη φύση και φωνάξει
  ‘Ύλη!’ τότε τα πάντα θα γυρίσουν να κοιτάξουν: από έμβια όντα μέχρι το φως,
  τα ηλεκτρόνια και τα στοιχειώδη σωμάτια. Εάν στη συνέχεια φωνάξει
  ‘σύστημα’ θα εισπράξει την αδιαφορία της φύσης και την προσοχή των
  ανθρώπων. Η έννοια του συστήματος έχει εισαχθεί από τους τεχνολόγους
  στα πλαίσια μιας ευρύτερης μεθοδολογίας που έχουν αναπτύξει για να
  προβλέπουν και να ελέγχουν την συμπεριφορά της φύσης και των
  τεχνολογικών δημιουργημάτων.
  Κανείς μπορεί να διακρίνει δύο κατευθύνσεις μελέτης και έρευνας που έχουν
  αναπτυχθεί στα πλαίσια της ακαδημαϊκής κοινότητας: την επιστημονική και
  την τεχνολογική. Σκοπός της επιστήμης είναι να ανακαλύψει νέες θεωρίες
  που ερμηνεύουν την φύση, ενώ η τεχνολογία ασχολείται με τον έλεγχο της
  συμπεριφοράς των διατάξεων και των φυσικών συστημάτων. Στην πράξη, οι
  καθημερινές δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας δανείζονται
  στοιχεία από τους δύο τύπους μελέτης και με την έννοια αυτή μπορούν να
  θεωρηθούν συμπληρωματικές. Η προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί σε αυτό το
  βιβλίο εμπίπτει σε αυτό που θα ονόμαζε κανείς μελέτη για τεχνολόγους…

  Περιεχόμενα