ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (40)

Showing 25–40 of 40 results

Sort by:
 • Οικονομικά Μαθηματικά & στοιχεία Τραπεζικών Εργασιών by: Αποστολόπουλος Θεόδ. 30.00

  Tο βιβλίο αυτό έχει σκοπό διδακτικό και απευθύνεται στους Tραπεζικούς Yπαλλήλους, αλλά και σε οποιονδήποτε ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά ζητήματα και θέλει να γνωρίσει επιστημονικότερα τα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται τα «Oικονομικά Mαθηματικά».

  Kατά την συγγραφή αυτού του βιβλίου καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια να συνδεθεί η θεωρία των «Oικονομικών Mαθηματικών» με τις τραπεζικές εργασίες και στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια σειρά προβλημάτων με τις λύσεις τους.

  Περιεχόμενα
 • Οικονομική της Ανάπτυξης by: Αλεξανδρίδης Μιχαήλ 29.30

  Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο, τη θεωρητική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της “Οικονομικής Ανάπτυξης” (Economic Development) και την εφαρμογή της μεθόδου “Κοινωνικής Ανάλυσης Ωφελειών–Κόστους” (Social Cost–Benefit Analysis) προς αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων. Περιλαμβάνει: 1. Εισαγωγικές έννοιες περί “οικονομικής μεγέθυνσης”. 2. Ανάλυση “δεικτών ανάπτυξης”, τόσο οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου, όσο και βασικών αναγκών. 3. Ανάλυση των κύριων παραγόντων, που προσδιορίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες μιας οικονομίας (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, επιχειρηματικότητα και τεχνολογική πρόοδο). 4. Αναπτύξη και σχολισμό των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που παρουσιάζουν οι διάφορες χώρες, κατά τον W. Rostow, όταν ευρίσκονται σ’ ένα από τα “στάδια” οικονομικής ανάπτυξης (παραδοσιακό, μεταβατικό, απογείωσης, ωριμότητας και υψηλής μαζικής κατανάλωσης). 5. Ανάλυση της διαδικασίας κατάρτισης προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης, με επίκεντρο τους σκοπούς/στόχους αυτών, αλλά και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή τους, καθώς και των μέτρων άσκησης οικονομικής πολιτικής. 6. Προσέγγιση της μεθόδου “Κοινωνικής Ανάλυσης Ωφελειών–Κόστους” για την αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. 7. Στατιστικούς πίνακες (για την διενέργεια συγκεκριμένων υπολογισμών) και το νομοθετικό πλαίσιο των κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

  Περιεχόμενα
 • Οικονομικός Προγραμματισμός Επιχειρήσεων by: Γαρουφάλης Κωνσταντίνος 37.10

  Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στον Οικονομικό Προγραμματισμό των Επιχειρήσεων. Προσπαθεί να προσεγγίσει σε απλή γλώσσα τα θεματικά πεδία που αναλύονται παρουσιάζοντας την απαραίτητη θεωρία αλλά και μεθοδολογία για την επίλυσή τους ώστε αυτά να καταστούν εργαλεία για τους φοιτητές πρωτίστως, αλλά και για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το βιβλίο έχει δομηθεί σε τέσσερα μέρη.

  Η δομή, η ύλη και ο τρόπος παρουσίασης είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας του συγγραφέα στη διδασκαλία των θεματικών πεδίων που πραγματεύεται το βιβλίο.

  Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι έχει χρησιμοποιηθεί ακριβής επιστημονική ορολογία, ενώ παρατίθεται και η αγγλική ορολογία πιστεύοντας ότι ο αναγνώστης θα διευκολυνθεί ιδιαίτερα αν ανατρέξει για πρόσθετη ενημέρωση σε ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

  Περιεχόμενα
 • Οικονομικός προγραμματισμός επιχειρήσεων by: Ζώης Κ., Γαρουφάλης Κωνσταντίνος, 22.00

  Tο εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στον Oικονομικό Προγραμματισμό των Eπιχειρήσεων και η δομή του εντάσσεται στα πλαίσια της μικροοικονομίας. Eίναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο δίνεται έμφαση στον Oικονομικό Προγραμματισμό των επιχειρήσεων και τις Eπιχειρηματικές Aποφάσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος στην Kατάρτιση του Προϋπολογισμού της Eπιχείρησης και στην Xρηματοοικονομική Aνάλυση.

  Περιεχόμενα
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες (2η έκδ.) by: Μηλιώτη Ειρ. 37.00

  Το παρόν σύγγραμμα ασχολείται κυρίως με τις εκθέσεις. Στα πλαίσια όμως των εκθέσεων καταβάλλεται προσπάθεια προσέγγισης των Οικονομοτεχνικών Μελετών ή μελετών εφικτότητας (feasibility study) όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και με παραδείγματα. Αναλυτικότερα δίνονται πληροφορίες για το σχεδιασμό, την πηγή και οργάνωση πληροφοριών, καθώς και για την ερμηνεία τους. Επίσης, για τη δομή των τυπικών, μικρών και ειδικών εκθέσεων. Τέλος, αναφέρεται στις προβλέψεις, προϋπολογισμούς και την ανάλυση του νεκρού σημείου.

  Περιεχόμενα
 • Περιγραφική Στατιστική Επιχειρήσεων (4η έκδ.) by: Αποστολόπουλος Κ. 30.00

  Tο βιβλίο έχει γραφτεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να κατανοεί και εμπεδώνει τις εφαρμογές των στατιστικών μεθόδων σαν όργανο λήψεως ορθολογικών αποφάσεων. Γι’ αυτό το λόγο στις περισσότερες εφαρμογές έχουν χρησιμοποιηθεί στατιστικά δεδομένα, τα οποία έχουν ληφθεί από ελληνικές και διεθνείς στατιστικές σειρές, ώστε οι στατιστικές μέθοδοι να γίνονται περισσότερο κατανοητές από τους αναγνώστες που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν σωστά τη Στατιστική σαν στελέχη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα του κράτους.

  Περιεχόμενα
 • Προγραμματισμός επιχειρήσεων (2η έκδ.) by: 20.00

  Tο παρόν σύγγραμμα αναφέρεται στον προγραμματισμό των επιχειρήσεων και η δομή του εντάσσεται στα πλαίσια της μικροοικονομίας. Xωρίζεται σε δύο μέρη. Tο πρώτο αναφέρεται στον οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων και το δεύτερο στο γραμμικό.

  Περιεχόμενα
 • Στατιστική Επιχειρήσεων by: Αποστολόπουλος Θεόδ., Αποστολόπουλος Κ., 50.00

  Tο βιβλίο έχει γραφτεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να κατανοεί και εμπεδώνει τις εφαρμογές των στατιστικών μεθόδων σαν όργανο λήψεως ορθολογικών αποφάσεων. Γι’ αυτό το λόγο στις περισσότερες εφαρμογές έχουν χρησιμοποιηθεί στατιστικά δεδομένα, τα οποία έχουν ληφθεί από ελληνικές και διεθνείς στατιστικές σειρές, ώστε οι στατιστικές μέθοδοι να γίνονται περισσότερο κατανοητές από τους αναγνώστες που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν σωστά τη Στατιστική σαν στελέχη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα του κράτους.

  Περιεχόμενα
 • Σύγχρονη Μακροοικονομική by: Κιόχος Π., Παπανικολάου Γ., 47.00

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η περιγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων αντικειμένων της μακροοικονομικής θεωρίας, όπως αυτά έχουν εξελιχθεί στα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο χώρο και η ενημέρωση του φοιτητή για τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον κλάδο της μακροοικονομικής θεωρίας καθώς και για τα μακροοικονομικά προβλήματα των σύγχρονων οικονομιών. Έτσι, ώστε ο μελετητής να αποκτήσει τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του μακροοικονομικού συστήματος της οικονομίας και ταυτόχρονα να τον βοηθήσει να κατανοήσει τους μηχανισμούς της οικονομικής σκέψης όσον αφορά την επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων του οικονομικού προβλήματος και της διαμόρφωσης αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής.

  Στα πλαίσια του στόχου αυτού εξετάζονται οι κυριότερες θεωρίες της μακροοικονομικής όπως αυτές έχουν εξελιχθεί μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια.

  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές των οικονομικών και διοικητικών επιστημών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους υπεύθυνους φορείς που διαμορφώνουν και παίρνουν αποφάσεις οικονομικής πολιτικής. Επίσης, απευθύνεται στα στελέχη των επιχειρήσεων, γιατί η βιωσιμότητα, η ανάπτυξη και η μακροβιότητα των επιχειρήσεων καθορίζεται κυρίως από την ικανότητα και ετοιμότητα των στελεχών της επιχείρησης να εντοπίζουν έγκαιρα και να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στο συνεχώς μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό και πολιτικο–κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα οικονομικά θέματα και προβλήματα των σύγχρονων οικονομιών (όπως π.χ. τον πληθωρισμό, την ανεργία, τις οικονομικές διακυμάνσεις, την οικονομική μεγέθυνση, τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, το δημόσιο χρέος, το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, τη δημοσιονομική, τη νομισματική και την εισοδηματική πολιτική κ.ά.).

  Περιεχόμενα

 • img-book

  γεγονότα και προβλήματα


  Συνοπτική θεώρησις της εξελίξεως της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα by: Χουμανίδης Λ., Ζώης Κ., 25.00

  Tο παρόν πόνημα παρουσιάζει μια συνοπτική εικόνα της εξέλιξης της ελληνικής ναυτιλίας, από της μινωικής εποχής μέχρι σήμερα και αναλύει τους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκε και προόδευσε η ελληνική Ναυτιλία, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα στα πλαίσια της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς.

  Περιεχόμενα

 • Χρηματιστήριο αξιών & Χρηματιστήριο παραγώγων (5η έκδ.) by: Βούλγαρη-Παπαγεωργίου Ευμορφία 23.50

  Το βιβλίο αυτό θέλοντας να βοηθήσει ακόμη και τον αμύητο αναγνώστη ξεκινά από απλά και βασικά θέματα και καταλήγει σε πιο εξειδικευμένα και περίπλοκα.

  Τα πρώτα εννέα κεφάλαια είναι αφιερωμένα κυρίως σε θέματα που αφορούν το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όπως ποιες αξίες διαπραγματεύονται σ’ αυτό, με ποια διαδικασία εισάγονται, πώς γίνονται οι συναλλαγές, ποιος ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησής του, ποια τα έντυπα που δημοσιεύει.

  Στα επόμενα πέντε κεφάλαια αναλύεται τι είναι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, Εταιρίες Λήζινγκ, πώς υπολογίζονται οι χρηματιστηριακοί δείκτες, με ποιους τρόπους επιλέγονται οι τίτλοι και πώς σχηματίζεται ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων.

  Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά τα τελευταία δέκα χρόνια μαζί με τα γεγονότα που το επηρέασαν.

  Θεώρησα χρήσιμο να συμπληρώσω την ύλη του βιβλίου με τρία παραρτήματα. Στο πρώτο παράρτημα δίνεται ένα παράδειγμα ανάλυσης για την επιλογή μιας μετοχής. Το δεύτερο παράρτημα περιλαμβάνει ένα λεξιλόγιο με χρηματιστηριακούς όρους και στο τρίτο παράρτημα παρατίθενται στατιστικά στοιχεία που αφορούν το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

  Περιεχόμενα

   

 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων (2η έκδ.) by: Δασκάλου Γ. 50.00

  Tο παρόν σύγγραμμα εξετάζει την διαρκή εξέλιξη και ανανέωση των μέσων, των μεθόδων και του ρυθμιστικού πλαισίου της χρηματιστικής επιστήμης, κυρίως στο χώρο της χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του πονήματος είναι η άντληση πολλών στοιχείων από εθνικά ή κοινοτικά νομοθετικά ή άλλα κείμενα και αναφορές σε πολλές επιχειρήσεις, ώστε να διευκολυνθεί η συνέχιση των προσωπικών διερευνήσεων του αναγνώστη.

  Περιεχόμενα

 • Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων by: Κιόχος Π., Θάνος Γ., Παπανικολάου Γ., 40.00

  Tο βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για όσους ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την χρήση των σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης των χρηματοοικονομικών φαινομένων. Γι αυτό το σκοπό γίνεται συστηματική παρουσίαση αυτών των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών της χρηματοδοτικής των επιχειρήσεων, ήτοι του συγκεκριμένου εκείνου κλάδου της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με την λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων που αφορούν επενδύσεις και τις επιδράσεις διαφόρων αποφάσεων που σχετίζονται με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

  Περιεχόμενα

 • Χρηματοοικονομική ανάλυση τ.Α’ (2η έκδ.) by: Φίλιος Βασίλειος 18.00

  O κύριος σκοπός του παρόντος έργου είναι να παρουσιαστεί μια συστηματική εξήγηση του πως να αναλύονται και ερμηνεύονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων καθώς επίσης ορισμένων κατ’ επιλογή ειδικευμένων κλάδων. Επίσης, αξιοσημείωτη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση και ενδελεχή συζήτηση των μεθόδων και αρχών χρηματοοικονομικής ανάλυσης, όπως επίσης στην διαδικασία ερμηνείας των χρηματοοικονομικών/λογιστικών εκθέσεων καταστάσεων. Mε μια τέτοια επιστημονική και μεθοδική δομή το έργο αυτό είναι πρωτίστως θεωρητικής-μεθοδολογικής εκπαίδευσης της σκέψης που καθιστά τον ενδιαφερόμενο όχι μόνο να αναγνωρίζει το ουσιώδες αλλά και να δίνει λύσεις στα αναρίθμητα προσωπικά θέματα της οικονομίας των επιχειρήσεων (ιδίως του ιδιωτικού τομέα).

  Περιεχόμενα

 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση by: Αλεξανδρίδης Μιχαήλ 18.00

  Tο πόνημα αυτό ασχολείται με την ορθολογική διαχείριση του συντελεστή παραγωγής κεφάλαιο και πιο συγκεκριμένα με την εκμάθηση κάποιων μεθόδων υπολογισμού. Επίσης, δίνεται έμφαση στους νέους χρηματοοικονομικούς θεσμούς (Leasing – Forfaiting – Franching), οι οποίοι τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται όλο και περισσότερο από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

  Περιεχόμενα

 • Χρηματοοικονομική διοίκηση & πολιτική by: Κιόχος Π., Κιόχος Α., Θάνος Γ., Παπανικολάου Γ., 40.00

  Σήμερα η χρηματοοικονομική διοίκηση και πολιτική συνεχίζει να εξελίσσεται με ένα συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό. Oι συνεχείς μεταβολές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας οδηγούν συνεχώς σε νέους τρόπους χρηματοδότησης, σε νέες μεθόδους των χρηματοοικονομικών φαινομένων και σε σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης κινδύνων (risk management) που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη λήψη ορθολογικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

  Σκοπός του πονήματος αυτού είναι η περιγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων αντικειμένων της χρηματοοικονομικής διοίκησης και πολιτικής, όπως αυτά έχουν εξελιχθεί κατά τα τελευταία χρόνια στον παγκόσμιο χώρο.

  Περιεχόμενα